భగవద్గీత సూక్తి - సంతృప్తి, ఆనందము

3.235.101.141

నా యందు మనస్సు కలవారును, నన్ను బొందిన ప్రాణములు కలవారును అయి , నన్ను గూర్చి పరస్పరము బోధించుకొనుచు, ముచ్చటించుకొనుచు ఎల్లప్పుడును సంతృప్తిని ఆనందమును పొందుచున్నారు.

Quote of the day

Without peace, all other dreams vanish and are reduced to ashes.…

__________Jawaharlal Nehru