దేవ దేవం భజే దివ్యప్రభావం - అన్నమయ్య కీర్తన

3.231.167.166
దేవ దేవం భజే దివ్యప్రభావం
రావణాసురవైరి రణపుంగవం


రాజవరశేఖరం రవికులసుధాకరం
ఆజానుబాహు నీలాభ్రకాయం
రాజారి కోదండ రాజ దీక్షాగురుం
రాజీవలోచనం రామచంద్రం


నీలజీమూత సన్నిభశరీరం 
ఘనవిశాలవక్షం విమల జలజనాభం
తాలాహినగహరం ధర్మసంస్థాపనం
భూలలనాధిపం భోగిశయనం


పంకజాసనవినుత పరమనారాయణం
శంకరార్జిత జనక చాపదళనం
లంకా విశోషణం లాలితవిభీషణం
వెంకటేశం సాధు విబుధ వినుతం
 

Quote of the day

As mortals, we're ruled by conditions, not by ourselves.…

__________Bodhidharma