భగవద్గీత సూక్తి -భగవంతుడొకడే సత్యము

3.237.254.197

భగవంతుడొకడే సత్యము. వారినుండియే జగదాదులన్నియు ప్రభవించినవి. 

Quote of the day

Where can we go to find God if we cannot see Him in our own hearts and in every living being.…

__________Swamy Vivekananda