భగవద్గీత సూక్తి -పూర్వీకులు

3.235.101.141

జనుల పూర్వీకులలో సనకాదులు జనులకు నివృత్తి మార్గమును, మన్వాదులు ప్రవుత్తి మార్గమును బోధించిరి. 

Quote of the day

Without peace, all other dreams vanish and are reduced to ashes.…

__________Jawaharlal Nehru