భగవద్గీత సూక్తి - పవిత్ర వారసత్వము

34.201.3.10

ఏ జాతికి, మతమునకు, వర్ణమునకు చెందినను, అందరున్ను మహర్షుల సంతానమే. వారి పవిత్ర వారసత్వమే. 

Quote of the day

The greatness of a nation can be judged by the way its animals are treated.…

__________Mahatma Gandhi