భగవద్గీత సూక్తి - పవిత్ర వారసత్వము

34.236.245.255

ఏ జాతికి, మతమునకు, వర్ణమునకు చెందినను, అందరున్ను మహర్షుల సంతానమే. వారి పవిత్ర వారసత్వమే. 

Quote of the day

Prayer is the key of the morning and the bolt of the evening.…

__________Mahatma Gandhi