భగవద్గీత సూక్తి - పవిత్ర వారసత్వము

3.231.167.166

ఏ జాతికి, మతమునకు, వర్ణమునకు చెందినను, అందరున్ను మహర్షుల సంతానమే. వారి పవిత్ర వారసత్వమే. 

Quote of the day

As mortals, we're ruled by conditions, not by ourselves.…

__________Bodhidharma