భగవద్గీత సూక్తి - ఉత్తేజము

3.231.167.166

జనులందరు తమ పూర్వీకులగు మహర్షులను స్మరించి దైవసంబంధమగు ఉత్తేజమును బడయుదురు గాక..

Quote of the day

As mortals, we're ruled by conditions, not by ourselves.…

__________Bodhidharma