Lord Rama

"Yanmaya Vashvarti Vishwamkhilambrahamadidevasura,

Yat Sat Vadmrishave Bhati Sakalam Rajoo Yadhaahaibharama,

Yatpadah Palvmaive Bhati Hi Bhavambhodhaisitatti Shravtam,

Vandeaham Tamsheshkaranparam Ramakhayamesham Harim"

Videos of Lord Rama

జన్మ సాఫల్య మంత్రం - శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్రం
రామకోటి రాయడానికి పాటించాల్సిన నియమాలు
Kabhi Ram Banke - Bhajan
Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram - Rama Bhajan - Bhajan
Sri Rama – Apaduddharaka Stotram

Quote of the day

We are what our thoughts have made us; so take care about what you think. Words are secondary. Thoughts live; they travel far.…

__________Swamy Vivekananda