Search Hithokthi

 

Sri Hanumath Satrunjaya mantra - Sri Hanuman Satrunjaya mantra


Sri Hanumath Satrunjaya mantra - Sri Hanuman Satrunjaya mantra


Ome Namo Bhagavate

Mahaa bala Parakramaya

Mahaa vipathi nivaranaya

Bhaktha jana manobheestha kalpana kalpadrumaya

Dusta jana manoratha sthambhanaya

Prabhanjana prana priyaya

Sreem.

Videos More »

maruthi stotram - maruti stotram
Sri Hanumath Satrunjaya mantra - Sri Hanuman Satrunjaya mantra
Hanumantha Jaya Hanumatha - Bhajan - Hanuman bhajan

Quote of the day

__________