Goddess Parvati

Om Bandhooka varnaam arunam sugathram,

Shambhum samudhisya sanairupetam,

Ambhoja mrudhweem abhilasha dathreem,

Sambhavaye nirjjara dharu kalpam

Sowjanyaseela - bhajan

Videos View All

Sowjanyaseela - bhajan
Mangala Gowri Maheswari - Bhajan
అన్నపూర్ణ అష్టోత్తర శత నామావళి
Janani Siva Kamini - bhajan
మంగళగౌరీ వ్రత విధానం
శ్రీ పార్వతి అష్టోత్తర శత నామావళి

Quote of the day

Our nature is the mind. And the mind is our nature.…

__________Bodhidharma