Sri Bharatha Kavacham - Shri Bharat Kavacham

3.238.125.76

1.Atha param Bharathasya Kavacham Vadamyaham, 
Sarva papa haram punyam sada Sri Rama bhakthidham. 

2.Kaikeyi thanayam sada raghu vara nyasthekshanam Shyamalam, 
Saptha dweepa pather Videha thanayaa kanthasya vakye ratham, 
Sri Sita dava savya parswa nikate sthithwaa varam chamaram, 
Druthwa Dakshina sath karenaBharatham tham vijayantham bhaje. 

Asya Sri Bharatha kavacha manthra Agasthya Rishi , Sri Bharatho devatha, Anushtup chanda, SAnkha ithi bheejam Kaikeyi nandana ithi Shakthi Bharatha Khandswara ithi keelakam Ramanuja ithi asthram SAptha dweepeswara dasa ithi kavacham Ramamsaja ithi manthra Sri Bharatha preethyartham Sakala mano Radha sidhyarthe Jape viniyoga,

Adha kara nyasa 
Now rituals of the hand 

Om Bharathaya angushtabhyam nama, 
Om SAnkhaya tharjineebhyam nama 
Om Kaikeyi nandanata madhyamabhyam nama 
Om Bharatha kandeswaraya Anamikabhyam nama 
Om Ramanujaya kanishtikabhyam nama 
Om SAptha dweepeswaraya kara thala kara prushtabhyam nama 

Ithi kara nyasa 

Adha Hrudaya nyasa 
Now rituals of the heart 

Om Bharathaya hrudayaya nama, 
Om SAnkhaya sirase swaha 
Om Kaikeyi nandanata Shikayai voushat 
Om Bharatha kandeswaraya kavachaya hoom 
Om Ramanujaya nethra thrayaya voushat 
Om SAptha dweepeswaraya asthraya phat 
Om Ramamsajaya chethi dig bandha 

Ithi hrudayadhi Shadanga nyasa 

Adha Dhyanam 
Now meditation 


1.Om Ramachandra savya parswe sthitham , kekaya jathunam, 
Ramaya chamarenaiva vijayantham manoharam. 

2.Rathna kundala keyura kankanadhi subhooshitham, 
Peethambara pareedhanam vana mala virajitham. 

3.Mandavi dhoutha Charanam rasana noopuranwitham, 
Neelothpala dala shyamam dwija raja samananam. 

4.Aajanu bahum , Bharatha khandasya prathipalakam, 
Ramanujam smithasyam cha Satrugnas parivanditham. 

5.Ramanyasthe kshanam soumyam , vidhyuth punja sama prabham, 
Rama bhaktham maha veeram Vandhe tham Bharatham Shubham. 

6.Evam dhyathwa thu Bhratham , Rama padekshanam hrudhi, 
Kavacham padaneeyam hi Bharathasyedhamuthamam. 


Kavacham 
Armour 


1.Om Poorvatho Bharatha pathu , dakshine Kaikeyi sutha, 
Nrupathmaja pradheechyaam hi pathoodheechyaam Raghoothama 

2.Adha pathu Shyamalanga schordhwam Dasarathathmaja, 
Madhye Bharatha varshesa , sarvathas soorya vamsaja. 

3.Sira thaksha pitha pathu , phalam pathu hari Priya, 
Broovor Madhyam janakajaa vakyaika thalparovathu. 

4.Pathu Janaka Jamatha mama nethre sadathra hi, 
Kapolou Mandavi kantha , karna moole smithanana. 

5.Nasagram may sada pathu Kaikeyi thosha vardhana, 
Udarango mole pathu Vanim pathu jada dhara. 

6.Pathu pushkara thatho may jihwan , danthan prabha maya, 
Chibhukam valkaladhara, kandam pathu varanana, 

7.Skandhou pathu jitharathir bhujou shathru vanditha, 
Karou kavacha dhari cha nakhaa gadga dharoavathu. 

8.Kukshi Ramanuja pathu vaksha Sri Rama Vallabha, 
Pasrwe Raghava parswastha, pathu prashtam subhashana. 

9.Jataram cha Dhanur dhari nabhim sarakarovathu, 
Katim Padmakshana pathu , guhyam ramaika manasa. 

10.Rama mithram pathu lingam , ooru Sri Rama sevaka, 
Nandhi grama sthitha pathu januni sarvadhaa. 

11.Sri Rama paduka dhari padu jange sada mama, 
Gulphow Sri Rama bandhuscha, padhou pathu surarchitha. 

12.Sri Rama agnaa palaka pathu mama angaa anyathra sarvadhaa, 
Mama padanguli pathu Raghu vamsa subhooshana, 

13.Romani pathu ramya pathu rathrou sudheer mama, 
THoonira dhari divas am dik pathu mama sarvadhaa 

14.Sarva kaleshu maam pathu Pancha janya sada bhuvi, 
Evam sri Bharatsyedham sutheekshna kavacham shubham. 

15.Maya proktham thavagre hi maha mangala karakam, 
Stotranamuthamam stotram idham jneyam supunyam. 

16.Padaneeyam sada bhakthyaa Ramachandrasya harshadham, 
Padithwa bharathsyedham kavacham Raghu nandana. 

17. Yadha yaathi param thosha Thadhaa swakavachena cha, 
Thasmad yethath sada japyam Kavachanan anuthamam 

18. Asyathra padanaan marthya sarvaan kamanavapnuyath, 
Vidhyaa kamo labheth vidhyaam putha kamo lasbeth puthra. 

19.Pathni kamno labeth pathnim , Dhanarthi dhana mapnuyath, 
Yadyam mano abhilakshitham thathath kavacha padatha 

20 Labhyathe maanavair athra sathyam sathyam vadamyaham, 
Thasmad sada japaneeyam Ramopasaka manavai. 
 


Ithi Srimad Ananda Ramayane Sutheeshna Agasthya Samvade , 
Sri Bharatha kavacham sampoornam 

Quote of the day

Music fills the infinite between two souls.…

__________Rabindranath Tagore