Sri Rama – Apaduddharaka Stotram

Sri Rama – Apaduddharaka Stotram

 


Arthanam aartihamtharam bheethanam bhayanasanam
Dvishatam kaladamdam tam ramachandram namamyaham

Aapadamapa hartharam dataram sarva sampadam
Lokabhiramam sriramam bhuyo bhuyo namamyham

Namah kodanda hastaya samdhikrutha sarayacha
Damditakhila daitya ramayapannivarine. : aapadamapa:

Aapanna jana rakshaika deeksha yamita tejase
Namosthu vishnave tubhyam ramayapannivarine. :aapadamapa:

Padambhoja rajasparsa pavitramuni yoshite
Namosthu seethapathaye ramayapannivarine. : aapadamapa:

Danavendra mahamattagaja pamcha swarupine
Namosthu raghunathaya ramayapannivarine. : aapadamapa:

Mahijakucha samlagna kumkumaruna vakshase
Namah kalyana rupaya ramayapannivarine. :aapadamapa:

Padmasambhava bhutesa munisamstuta keerthaye
Namo marthanda vamsyaya ramayapannivarine. :aapadamapa:

Haratyarthimcha lokanam yo va madhu nishudanaha
Namostu haraye tubhyam ramayapannivarine. : aapadamapa:

Tapakarana samsara gajasimha swarupine
Namo Vedanta vedyaya ramayapannivarine. :aapadamapa:

Rangattaramga jaladhi garva hrucharadharine
Namah pratapa rupaya ramayapannivarine. :aapadamapa:

Daropahita chandravatamsa dhyatasvamuthaye
Namah satya swarupaya ramayapannivarine. :aapadamapa:

Taranayaka samkasa vadanaya mahoujase
Namostu tatakahantre ramayapannivarine. :aapadamapa:

Ramyasanula sachitra kootasramanivasine
Namassoumitra sevyaya ramayapannivarine. :aapadamapa:

Sarvadevahitasaktha dasanana vinasine
Namosthu dukha dhwamsaya ramayapannivarine. :aapadamapa:

Ratnasanu nivasaika vandya padambujayacha
Namastrai lokya nathaya ramayapannivarine. :aapadama:

Samsara bamdha mokshaika hetudhama prakasine
Namah kalusha samhartre ramayapannivarine. :aapadamapa:

Pavanasuga samkshipta marichadi suraraye
Namo makha paritratre ramayapannivarine. :aapadamapa:

Dambiketara bhakthougha mahananda pradayine
Namah kamala netraya ramayapannivarine. :aapadamapa:

Lokatrayodvegakara kumbhakarna siraschide
Namo neeradadehaya ramayapannivarine. :aapadamapa:

Kakasuraika nayana harallelastra dharine
Namo bhaktaika vedyaya ramayapannivarine. :aapadamapa:

Bhikshu rupa samakramtha bali sarvaika sampade
Namo vamana rupaya ramayapannivarine. :aapadamapa:

Rajiva netra suspamda ruchiranga surochishe
Namah kavailya nidhaye ramayapannivarine. :aapadamapa:

Manda marutha samveetha mandara drumavasine
Namah pallava padaya ramayapannivarine. :aapadamapa:

Sri kantha chapadalana dhureena bala behave
Namah seethanushakthaya ramayapannivarine. :aapadamapa:

Rajaraja Suhrudyosharchita mangala murthaye
Namah ikshvaku vamsyaya ramayapannivarine. : aapadamapa:

Manjuladarsa viprekshanotsukaika vilasine
Namah palita bhaktaya ramayapannivarine. :aapadamapa:

Bhuri bhudhara kodanda murthi dhyeya swarupine
Namostu tejo nidhaye ramayapannivarine. :aapadamapa:

Yogindra hrutsarojata madhupaya mahatmane
Namo rajadhirajaya ramayapannivaine. :aapadamapa:

Bhu varaha swarupaya namo bhuri pradayine
Namo hiranya garbhaya ramayapannivarine. :aapadamapa:

Yoshamjali vinirmukthalajamchita vapushmathe
Namah soundarya nidhaye ramayapannivarine. :aapadamapa:

Nakhakoti vinirbhinna daityadhipati vakshase
Namo nrusimha rupaya ramayapannivarine. : aapadamapa:

Maya manusha dehaya vedodharana hetave
Namostu matsya rupaya ramayapannivarine. :aapadamapa:

Miti sunya mahadivya mahimne manitatmane
Namo brahma swarupaya ramayapannivarine. :aapadamapa:

Ahamkarethara janaswamtha soudha viharine
Namostu chitswarupaya ramayapannivarine. :aapadamapa:

Seetha lakshmana samsobhi parsvaya paramatmane
Namah pattabhishikthaya ramayapannivarine. :aapadamapa:

Agratah prushta taschaiva parsvatascha mahabalou
Akarna poorna dhanvanou rakshetam rama lakshmanou 

Sannaddhah kavachi khadgi chapabanadharo yuva
Thishtan mamagratho nityam ramah pathu sa lakshmanah.

Imam stavam bhagavathah pathedyah preetha manasaha
Prabhathe va pradoshe va ramasya paramatmanaha

Sa tu teertya bhavambhodi mapadassakala api
Rama sayujya mapnothi deva deva prasadataha.

Karagruhadi badhasu samprapthe bahu samkate
Aapannivaraka stotram pathedyasthu yadha vidhi

Samyojyanushtubham mantra manu slokam smaran vibhum
Sapthahatsarva badhebhyo muchyate naatra samsayaha

Dwatrimsa dwara japathah pratyaham satha samkhyaya
Dhanena dhanada prakhyassabhavennatra samsayaha

Bahunatra kimukthena yam yam kamayathe naraha
Tam tam kama mavapnothi stotrenanena manavaha

Yatra kurveeta sahasa sarvan kamanavapnuyath
Ihaloke sukhi bhutwa pare muktho bhavishyathi.


Ithi sree agastya samhitayam uma maheswara samvade apaduddharaka stotra patalam nama yekatrimsodhyaha.

Quote of the day

God is everywhere but He is most manifest in man. So serve man as God. That is as good as worshipping God.…

__________Ramakrishna