Rama Premashtakam

44.192.25.113

Shyama ambu dhabha maravinda vishala nethram,
Bandhooka pushpa sadrusadhara pani padam,
Sita sahayamuditham drutha chapa banam,
Ramam namami sirasa Ramaneeya vesham., 1


Patu jala dhara dheeradhwana maadhaya chapam,
Pavana dhamana mekam banamakrushya thoonaath,
Abhaya vachanadhayi sanuja sarvatho may,
Rana hatha dhanujendro Ramachandra sahaya., 2


Dasaratha kula dheepo ameya bahu prathapo,
Dasa vadana sakopa kshalitha sesha papa,
Krutha sura ripu thapo nandithaneka bhoopo,
Vigatha thimira panko, Ramachandra Sahaya., 3


Kuvalaya dala neela kamithartha pradho may,
Krutha muni jana raksho Rakshasameka hantha,
Apahrutha duritho asow nama mathrena pumsa,
Makhila sura nrupendro, Ramachandra sahaya., 4


Asura kula krusanur manasambhoja bhanu,
Sura nara nikaranaamagraneer may Raghoonaam,
Aganitha guna seema, neela meghou ka dhama,
Samadha mitha muneendro, Ramachandra Sahaya., 5


Kusi kathanaya yagam rakshithaa Lakshmanadya,
Pavana sara nikaya kshiptha maricha maya,
Vidalitha hara chapo medhini nandanaya,
Nayana kumudha chandro, Ramachandra Sahaya., 6


Pavana thanaya hastha padambhujathma.
Kalasa bhava vachobhi praptha mahendra dhanwa,
Aparimithasaroughou poorva thoonira dheero,
Laghu nihatha kapeendro, Ramachandra sahaya., 7


Kanaka vimala kanthya, sita aalingithango,
Muni manuja varenya, sarva vagheesa vandhya,
Swa jana nikara bandhur leelaya baddha sethu,
Sura manuja kapeendro, Ramachandra sahaya., 8


Yamunacharya krutham divyam Ramashtakamidham Shubham,
Ya padeth prayatho bhoothwa sa Sri Ramanthikam vrajeth., 9

Quote of the day

God is everywhere but He is most manifest in man. So serve man as God. That is as good as worshipping God.…

__________Ramakrishna