Pratha Smarana Rama Stotram

100.24.115.215

Pratha smarami Raghu nadha mukharavindam,
Mandasmitham madhurabashi visala phalam,
Karnavalambi chala kundala shobhi gandam,
Karnatha deerga nayanam, nayanabhiramam., 1

Prathar Bhajami Raghu nadha kararavindam,
Raksho ganaya bhayadham varadam nijebhya,
Yad raja samasadi vibhajya mahesa chapam,
Sitha kara grahana mangalamapa sadhya., 2

Prathar namami Raghu nadha padaravindam,
Vajrangusadhi shubha rekhi sukhavaham may,
Yogeendra manasa madhruvatha sevyamanam,
Shapapaham sapadhi Gowthama dharma pathnya., 3

Prathar vadhami vachasa Raghu nadha namam,
Vaghdosha hari sakalam samalam nihanthi,
Yath Parvathi swa pathina bhokthu kama,
Preethya sahasra nama samam jajaapa., 4

Pratha sraye sruthinuthaam Raghu nadha moorthi,
Neelambhujothpala sithethara rathna neelam,
Aamuktha moukthika visesham vibhooshanaadyam,
Dheyyaam samastha munibhir jana mukthi hethum., 5

Ya sloka panchakamidham prayatha padedhi,
Nithyam prabatha samaye purusha prabhudha,
Sri Rama kinkara janeshu sa yeva mukhyo,
Bhoothwa prayathi hari loka mananya labhyam., 6

Quote of the day

It is easy to talk on religion, but difficult to practice it.…

__________Ramakrishna