Sita Rama Stotram

100.24.115.215

This Stotra is a joint prayer to Rama and Sita. The first and third lines of every verse describe Rama’s qualities and the second and fourth line of every worse describes Sita’s qualities.


Ayodhya pura netharam,
Mithila pura nayikam,
Raghavanam alankaram,
Vaidehanam malankriyam., 1

Raghoonam kula dheepam cha,
Nimeenam kula dheepikam,
Soorya vamsa samudh bhootham,
Soma vamsa samudh bhavam., 2

Puthram Dasaradasyapi,
Puthreem Janaka Bhoopathe,
Vasishtanu mathacharam,
Sathananda mathanugam., 3

Kousalya Garbha sambhootham,
Vedi Garbhoditham swayam,
Pundareeka Visalaksham,
Sphurad indhee varekshanam., 4

Chandra kanthaananambhojam,
Chandra bhimbo up mananaam,
Matha mathanga Gamanam,
Matha hamsa vadhoo gathim., 5

Chandana ardhra bhuja madhyam,
Kunkumardhraka kucha sthalim,
Chapalankrutha hasthabhjam,
Padmalankrutha panikam., 6

Saranagatha goptharam,
Pranipada prasadhikam,
Kala megha nibhakaram,
Kaartha swara sama prabham., 7

Divya simhasanaaseenam,
Divya srag vasthra bhooshanaam,
Anukshanam kadakshabhyam,
Anyonya kshana kamkshinou., 8

Anyonya sadrusa kaarou,
Trilokya graha dampathi,
Imou yuvam pranamyaham,
Bajamyadhya krutharthadham., 9

Idheeyam ramachandrasya,
Janakyascha viseshatha,
Krutha Hanumatha punya,
Sthuthi sadhyo vimukthidha., 10

Anaya sthouthi yad sthuthya,
Ramam Seetham cha bhakthitha,
Thasya thou thanutham preethou,
Sampada sakala aapi., 11

Quote of the day

It is easy to talk on religion, but difficult to practice it.…

__________Ramakrishna