Sri Rama Stotram

34.238.190.122

Jatayu is a great devotee and friend of Lord Rama. He was the son of Aruna. When Sita was being abducted by Ravana, he fought with Ravana and was killed by him. Rama did the obsequies of this great devotee.


Aganitha guna maprameya madhyam,
Sakala jagat sthithi samyamathi hethum,
Uparamamaparam parathma bhootham,
Satatamaham pranothosmi Ramachandram., 1

Niravadhi sukha mindira kadaksham,
Kshapitha surendra chathur mukhadhi dukham,
Naravaramanisam nathosmi ramam,
Varadamaham vara chapa bana hastham., 2

Tribhuvana kamaneeya roopa meedyam,
Ravi satha bhasura meehitha pradhanam,
Saranadamanisam suraga moole,
Krutha nilayam raghu nandanam prapadhye., 3

Bhava vipina bhavagni namadheyam,
Bhava mukha daivatha daivatham dayalum,
Danujapathi sahasra koti nasam,
Ravi thanaya sadrusam harim prapadhye., 4

Aviratha bhava bhaavanathi dhooram,
Bhava vimukhair munibhi sadaiva drusyam,
Bhava jaladhi sutharanangripotham,
Saranamaham raghu nanadanam prapadhye., 5

Gireesa giri sutha mano nivasam,
Giri vara dharina meehithabhi ramam,
Sura vara dhanujendra sevethangrim,
Sura varadam raghu nayakam prapadhye., 6

Paradhana para dhara varjithanam,
Paraguna bhoothishu thushta manasanaam,
Para hitha nirathathmanaam susevyam,
Raghu varamambhuja lochanam prapadhye., 7

Smitha ruchira vikasithananabhjam,
Mathi sulabham sura raja neela neelam,
Sitha jala ruha charu nethra shobham,
Raghupathi mesa guror gurum prapadhye., 8 

Hari kamalaja shambhu roopa bhedha,
Thwamiha vibhasi guna thraayanuvrutha,
Raviriva jala poorithodhapathre,
Shamarapari sthuthi pathra mesa meede., 9

Rathi pathi satha koti sundarangam,

Satha padha gochara bhavana vidhooram,
Yathipathi hrudhaye sada vibhantham,
Raghu pathi marthi haram prabhum prabadhye., 10

Ithyevam sthuvathsathya prasannobhoothragothama,
Uvacha gacha bhadaram they mama vishno prama padam,
Srunothi ya idham stotram likhedhwa niyatha padeth,
Sa yathi mama saroopyam marane math smrutheem labheth., 11

Sri Rama Stotram by Devendra


By Devendra (the king of Devas)
From Adhyatma Ramayana


Bhajeham sada rama mindee varabham,
Bhavaranya dhavanalabhabhidanam,
Bhavani hruda bhavithananda roopam,
Bhava bhaava hethum bhavathi prapannam., 1

Suraneeka dukhougha nasaika hethum,
Narakara deham nirakara meedyam,
Paresam parananda roopam varenyam,
Harim ramameesam bhaje bhara nasam., 2

Prapanna akhila ananda doham prapannam,
Prapannarthi nissesha nasabhidhanam,
Thapoyoga yogeesa bhvaabhi bhavyam,
Kapeesadhi mithram, Bhaje Rama mithram., 3

Sada bhoga bhajam sudhoore vibhantham,
Sada yogabhajam adhure vibhantham,
Chidananda kandam sada raghavesam,
Videhaathma jananda roopam prapadhye., 4

Maha yoga maya viseshanu yuktho,
Vibhasaasa leela narakara vruthi,
Thwadananda leelaa kadha poorna karma,
Sadananda roopa bhavantheeha loke., 5

Aham manapanabhi matha pramatho,
Na Vedakhile shobha manabhi mana,
Idhaneem bhavath pada padma prasadhath,
Trilokathipadhya bhi mano vinashata., 6

Sphurath rathna keyura harabhiramam,
Dharaabhaara bhoothasuraneekha dhavam,
Saraschandra vakthram lasad padma nethram,
Duravarapaaram, bhaje Raghavesam., 7

Suradheesa neelabhra neelanga kanthim,
Viradhadhi rakshovadath loka santhim,
Kiretathi shobham,purarathi labham,
Bhaje ramachandram raghoonam adheesam., 8

Lasad Chandra koti prakasadfhi peete,
Samaseenamange samadhata seetham,
Shurath hema varnam thadith punja bhasam,
Bhaje ramachandram, nivrutharthi thanthram., 9

Quote of the day

An error does not become truth by reason of multiplied propagation, nor does truth become error because nobody sees it.…

__________Mahatma Gandhi