Panchayudha Stotram

34.239.167.74


This prayer is addressed to the five weapons of Lord Vishnu viz
Holy wheel (Sudarshana),
Conch (Pancha Janya),
Mace(Gomodhakee),
Sword and
bow(Sarngam).
They are considered to be great sages in the service of Lord Vishnu.

 

Sphurad sahasrara Shikhadhi theevram,
Sudarshanam Bhaskara koti thulyam,
Suradvisham prana vinasi vishno,
Chakram Sadaham saranam prapadhye., 1

Vishnor mkhothonila poorithasya,
Yasya dwanir Dhanava dharpa hantha,
Tham Pancha janyam, sasi koto shubhram,
Sankham sadaham saranam Prapadhye., 2

Hiranmayim Meru samana saram,
Koumodhakeem daithya kulaika hanthrim,
Vaikunta vamagra karabhimrushtam,
Gadham sadaham saranam prapadhye., 3

Raksho uraanaam katinogra kanadach,
Chethakshara sonitha digdha dhaaraam,
Tam Nandakam nama Hare pradeeptham,
Gadgam sadaham saranam prapadhye., 4

Ya jjayani nadha sravanath suraanam,
Chethamsi nirmuktha bhayani sadhya,
Bhavanthi daithyasani bana varsha,
Sarngam sadaham, saranam prapadhye., 5

Phala Sruthi (Herald of benefits)

Imam hare Panchayudha nama,
Sthavam padeth yo anudhinam Prabathe,
Samastha dukhani bhayani sadhya,
Papani nasyanthi, sukhani santhi., 6

Vane, rane, Shathru jalagni madhye,
Yadruchaya Apadsu maha bayesu,
Idham patan stotram anakulathma,
Sukhi bhaved thath krutha sarva raksha., 7

 

Quote of the day

Education is the best friend. An educated person is respected everywhere. Education beats the beauty and the youth.…

__________Chanakya