ఇంత చిన్న వయసులో ఎంతటి కళా నైపుణ్యం

3.231.220.225

ఇంత చిన్న వయసులో ఎంతటి కళా నైపుణ్యం ... !

ఈ కుర్రవాడు చిన్నవాడైన, కళలో మాత్రం చాలా దిట్ట. చాల సులువుగా ఆంజనేయ స్వామి చిత్రాన్ని అలవోకగా పెయింట్ చేసాడు.  ఆ చిన్నవాడికి ఆ ఆంజనేయస్వామి కరుణ ఎల్లకాలం వుండాలని, ఈ కుర్రవాడు చాలా వృద్ధిలోకి రావాలని, మరింత కీర్తి ప్రతిష్ఠలు సంపాదించాలని,  నిండు నూరేళ్లు ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలతో తులతూగాలని ఆ భగవంతుడిని ప్రార్థిద్దాం. 

|| శ్రీ రామ దూతం శిరసా నమామి ||

Quote of the day

If you desire to be pure, have firm faith, and slowly go on with your devotional practices without wasting your energy in useless scriptural discussions and arguments. Your little brain will otherwise be muddled.…

__________Ramakrishna