maruthi stotram - maruti stotram

3.235.176.80

Maruthi Stotram

 
Om namo bhagavate vichitra veera hanumathe
Pralaya kalanala prajwalanaya, Pratapa vajra dehaya, Anjani Garbha sambhutaya,
prakata vikrama veera daitya danava yaksha rakshogana graha bandhanaya
bhootagraha bandhanaya, pretagraha bandhanaya,
pisachagraha bandhanaya, sakini dakini graha bandhanaya
kakini kamini graham bandhanaya, brahmagraha bandhanaya
brahma rakshasa graha bandhanaya, choragraha bandhanaya
maareegraha bandhanaya
yehi yehi agacha agacha avesaya avesaya mama hrudaya pravesaya pravesaya
sphura sphura prasphura prasphura satyam kathaya
vyaghramukha bandhana sarpamukha bandhana rajamukha bandhana
narimukha bandhana sabhamukha bandhana satrumukha bandhana sarvamukha bandhana
lanka prasada bhanjana amukam may vasamanaya
kleem kleem kleem hreem sreem sreem rajanam vasamanaya
sreem hreem kleem streenam akarshaya akarshaya
satrunmardaya mardaya maraya maraya choornaya choornaya
khe khe sree Ramachandrajnaya mama karyasiddhim kuru kuru
om hram hreem hroom hraim hroum hra: phat swaha
vichitra veera hanuman mama sarva satrun bhasma
kuru kuru hana hana hum phat swaha.

Quote of the day

In a gentle way, you can shake the world.…

__________Mahatma Gandhi