Sri Hanumath Satrunjaya mantra - Sri Hanuman Satrunjaya mantra

Sri Hanumath Satrunjaya mantra - Sri Hanuman Satrunjaya mantra


Ome Namo Bhagavate

Mahaa bala Parakramaya

Mahaa vipathi nivaranaya

Bhaktha jana manobheestha kalpana kalpadrumaya

Dusta jana manoratha sthambhanaya

Prabhanjana prana priyaya

Sreem.

Quote of the day

In a gentle way, you can shake the world.…

__________Mahatma Gandhi