Hanuman(Anjana suta) Stotram

1.Sukhekadhaam-bhushnam, Manoja garva-khandanam, Anathmadhi-vigarhanam, Bhajeham-anjani-sutam 


2.Bhavam-budhititushrame, Susevyamana-madbutam, Shiva-avatarinam-param, Bhajeham-anjani-sutam 


3.GunakaramKripakaram, Sushantidam-Yashachyakaram, Nijatambuddhi-dayakam, Bhajeham-anjani-sutam 


4.SadaivDhusta-Bhanjanam, Sada-sudharva-vardhanam, Mumuksha-Bhaktaranjam,Bhajeham-anjani-sutam


5.Suramapada-sevinam, Suramanama-gayinam, Suramabhakti-dayinam, Bhajeham-anjani-sutam 


6.Virakta-mandala-dhipam, Sadatma-vitsusevinam, Subhakta-vrundvandanam, Bhajeham-anjani-sutam 


7.Vimukti-vigna-nashakam, Vimukti-bhakti-dayikam, Maha-virakti-karakam, Bhajeham-anjani-sutam 


8.Sukhemya deva madvayam, Brihut-meva-tatsvayam, Itihi-bodhi-kamgurum, Bhajeham-anjani-sutam 


9.Virakti-mukti-dayakam, Imam-stavan-supavanam, Pathantiye-samadarat-na-sansaranti-te-dhruvam

Quote of the day

In a gentle way, you can shake the world.…

__________Mahatma Gandhi