శ్రీ ఆంజనేయ జయ ఘోష

52.91.0.112
శ్రీ ఆంజనేయ జయ ఘోష 
 
నమోస్తు రామాయ సలక్ష్మణాయ 
దేవ్యై చ తస్యై జనకాత్మ జాయై,
నమోస్తు రుద్రేంద్ర యమా నిలేభ్యో 
నమోస్తు చంద్రార్క మరుద్గణేభ్యః 
 
జయత్యతి బలోరామో లక్ష్మణశ్చమహాబలః,
రాజా జయతి సుగ్రీవో రాఘవేణాభిపాలితః.
 
దాసోహం కోసలేంద్రస్య రామస్యాక్లిష్టకర్మణః,
హనుమాన్ శత్రు సైన్యానాం నిహన్తా మారుతాత్మజః.
 
న రావణ సహస్రం మే యుద్ధే ప్రతిబలం భవేత్,
శిలాభిశ్చప్రహరతి పాదపైశ్చ సహస్రశః.
 
అర్థయిత్వా పురీం లంకామభివాద్య చ మైథిలీమ్,
సమృద్ధార్థో గమిష్యామి మిషతాం సర్వరక్షసామ్.
 
అర్థసిద్ధిం తు వైద్యేహ్యః పశ్యామ్యహముపస్థితామ్,
రాక్షసేంద్రవినాశం చ విజయం రాఘవ స్య చ.

Quote of the day

We are what our thoughts have made us; so take care about what you think. Words are secondary. Thoughts live; they travel far.…

__________Swamy Vivekananda