హనుమాన్ చాలీసా

3.239.58.199
హనుమాన్ చాలీసా
 
॥ దోహా- ॥
శ్రీగురు చరన సరోజ రజ నిజ మను ముకుర సుధార ।
బరణౌం రఘువర విమల యశ జో దాయకు ఫలచార ॥
 
బుద్ధిహీన తను జానికే సుమిరౌం పవనకుమార ।
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహిఁ హరహు కలేస వికార ॥
 
॥ చౌపాయీ- ॥
జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర ।
జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర ॥౧॥
 
రామ దూత అతులిత బల ధామా ।
అంజనిపుత్ర పవనసుత నామా ॥౨॥
 
మహావీర విక్రమ బజరంగీ ।
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ॥౩॥
 
కంచన బరన విరాజ సువేసా ।
కానన కుండల కుంచిత కేశా ॥౪॥
 
హాథ వజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై ।
కాంధే మూంజ జనేఊ సాజై ॥౫॥
 
సంకర సువన కేసరీనందన ।
తేజ ప్రతాప మహా జగ వందన ॥౬॥
 
విద్యావాన గుణీ అతిచాతుర ।
రామ కాజ కరిబే కో ఆతుర ॥౭॥
 
ప్రభు చరిత్ర సునిబే కో రసియా ।
రామ లఖన సీతా మన బసియా ॥౮॥
 
సూక్ష్మ రూప ధరి సియహిఁ దిఖావా ।
వికట రూప ధరి లంక జరావా ॥౯॥
 
భీమ రూప ధరి అసుర సంహారే ।
రామచంద్ర కే కాజ సంవారే ॥౧౦॥
 
లాయ సజీవన లఖన జియాయే ।
శ్రీరఘువీర హరషి ఉర లాయే ॥౧౧॥
 
రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ ।
తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ ॥౧౨॥
 
సహస వదన తుమ్హరో యస గావైఁ ।
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావైఁ ॥౧౩॥
 
సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా ।
నారద శారద సహిత అహీశా ॥౧౪॥
 
యమ కుబేర దిక్పాల జహాం తే ।
కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే ॥౧౫॥
 
తుమ ఉపకార సుగ్రీవహిం కీన్హా ।
రామ మిలాయ రాజ పద దీన్హా ॥౧౬॥
 
తుమ్హరో మంత్ర విభీషన మానా ।
లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా॥౧౭॥
 
యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ ।
లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ ॥౧౮॥
 
ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీఁ ।
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీఁ ॥౧౯॥
 
దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే ।
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే ॥౨౦॥
 
రామ దుఆరే తుమ రఖవారే ।
హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే ॥౨౧॥
 
సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ సరనా ।
తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా ॥౨౨॥
 
ఆపన తేజ సంహారో ఆపై ।
తీనోఁ లోక హాంక తేఁ కాంపై ॥౨౩॥
 
భూత పిశాచ నికట నహిఁ ఆవై ।
మహావీర జబ నామ సునావై ॥౨౪॥
 
నాశై రోగ హరై సబ పీరా ।
జపత నిరంతర హనుమత వీరా ॥౨౫॥
 
సంకటసే హనుమాన ఛుడావై ।
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై ॥౨౬॥
 
సబ పర రామ తపస్వీ రాజా ।
తిన కే కాజ సకల తుమ సాజా ॥౨౭॥
 
ఔర మనోరథ జో కోయీ లావై ।
తాసు అమిత జీవన ఫల పావై ॥౨౮॥
 
చారోఁ యుగ ప్రతాప తుమ్హారా ।
హై ప్రసిద్ధ జగత ఉజియారా ॥౨౯॥
 
సాధు సంత కే తుమ రఖవారే ।
అసుర నికందన రామ దులారే ॥౩౦॥
 
అష్ట సిద్ధి నవ నిధి కే దాతా ।
అస బర దీన జానకీ మాతా ॥౩౧॥
 
రామ రసాయన తుమ్హరే పాసా ।
సదా రహో రఘుపతి కే దాసా ॥౩౨॥
 
తుమ్హరే భజన రామ కో పావై ।
జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై ॥౩౩॥
 
అంత కాల రఘుపతి పుర జాయీ ।
జహాఁ జన్మి హరిభక్త కహాయీ ॥౩౪॥
 
ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ ।
హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ ॥౩౫॥
 
సంకట కటై మిటై సబ పీరా ।
జో సుమిరై హనుమత బలవీరా ॥౩౬॥
 
జై జై జై హనుమాన గోసాయీఁ ।
కృపా కరహు గురు దేవ కీ నాయీఁ ॥౩౭॥
 
యహ శత బార పాఠ కర కోయీ ।
ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ ॥౩౮॥
 
జో యహ పఢై హనుమాన చలీసా ।
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా ॥౩౯॥
 
తులసీదాస సదా హరి చేరా ।
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా ॥౪౦॥
 
॥ దోహా- ॥
 
పవనతనయ సంకట హరణ ।
మంగల మూరతి రూప ॥
రామ లఖన సీతా సహిత ।
హృదయ బసహు సుర భూప ॥
 

Quote of the day

The mind is the root from which all things grow if you can understand the mind, everything else is included.…

__________Bodhidharma