శ్రీ హనుమాన్ రక్షా స్తోత్రం

3.239.58.199
॥ శ్రీహనుమద్రక్షాస్తోత్రమ్ ॥
 
వామే కరే వైరిభిదం వహన్తం శైలం పరే శృఙ్ఖలహారటఙ్కమ్ ।
దదానమచ్ఛాచ్ఛసువర్ణవర్ణం భజే జ్వలత్కుణ్డలమాఞ్జనేయమ్ ॥ ౧॥
 
పద్మరాగమణికుణ్డలత్విషా పాటలీకృతకపోలమస్తకమ్ ।
దివ్యహేమకదలీవనాన్తరే భావయామి పవమాననన్దనమ్ ॥ ౨॥
 
ఉద్యదాదిత్యసఙ్కాశముదారభుజవిక్రమమ్ ।
కన్దర్పకోటిలావణ్యం సర్వవిద్యావిశారదమ్ ॥ ౩॥
 
శ్రీరామహృదయానన్దం భక్తకల్పమహీరుహమ్ ।
అభయం వరదం దోర్భ్యాం కలయే మారుతాత్మజమ్ ॥ ౪॥
 
వామహస్తే మహాకృచ్ఛ్రదశాస్యకరమర్దనమ్ ।
ఉద్యద్వీక్షణకోదణ్డం హనూమన్తం విచిన్తయేత్ ॥ ౫॥
 
స్ఫటికాభం స్వర్ణకాన్తిం ద్విభుజం చ కృతాఞ్జలిమ్ ।
కుణ్డలద్వయసంశోభిముఖామ్భోజం హరిం భజే ॥ ౬॥

Quote of the day

The mind is the root from which all things grow if you can understand the mind, everything else is included.…

__________Bodhidharma