శ్రీ హనుమత్ ధ్యానం

34.239.170.169
శ్రీ హనుమత్ ధ్యానం
 
నమస్తే దేవదేవేశ నమస్తే రాక్షసాన్తక ।
నమస్తే వానరాధీశ నమస్తే వాయునన్దన ॥ ౧॥
 
నమస్త్రిమూర్తివపుషే వేదవేద్యాయ తే నమః ।
రేవానదీ విహారాయ సహస్రభుజధారిణే ॥ ౨॥
 
సహస్రవనితాలోల కపిరూపాయ తే నమః ।
దశాననవధార్థాయ పఞ్చాననధరాయ చ ॥ ౩॥
 
సువర్చలాకలత్రాయ తస్మై హనుమతే నమః ।
కర్కటీవధవేలాయాం షడాననధరాయ చ ॥ ౪॥
 
సర్వలోకహితార్థాయ వాయుపుత్రాయ తే నమః ।
రామాఙ్కముద్రాధరాయ బ్రహ్మలోకనివాసినే ॥ ౫॥
 
వింశద్భుజసమేతాయ తస్మై రుద్రాత్మనే నమః ।
సర్వస్వతన్త్రదేవాయ నానాయుధధరాయ చ ॥ ౬॥
 
దివ్యమఙ్గలరూపాయ హనూమద్బ్రహ్మణే నమః ।
దుర్దణ్డిబన్ధమోక్షాయ కాలనేమిహరాయ చ ॥ ౭॥
 
మైరావణవినాశాయ వజ్రదేహాయ తే నమః ।
సర్వలోకప్రపూర్ణాయ భక్తానాం హృన్నివాసినే ॥ ౮॥
 
ఆర్తానాం రక్షణార్థాయ వేదవేద్యాయ తే నమః ।
సర్వమన్త్రస్వరూపాయ సృష్టిస్థిత్యన్తహేతవే ॥ ౯॥
 
నానావర్ణధరాయాస్తు పాపనాశయ తే నమః ।
గఙ్గాతీరే విప్రముఖ కపిలానుగ్రహేచ్ఛయా ॥ ౧౦॥
 
చతుర్భుజావతారాయ భవిష్యద్బ్రహ్మణే నమః ।
కౌపీనకటిసూత్రాయ దివ్యయజ్ఞోపవీతినే ॥ ౧౧॥
 
పీతామ్బరధరాయాస్తు కాలరూపాయ తే నమః ।
యజ్ఞకర్త్రే యజ్ఞభోక్త్రే నానావిద్యావిహారిణే ॥ ౧౨॥
 
త్రిమూర్తితేజోవపుషే దివ్యరూపాయ తే నమః ।
కదలీఫలహస్తాయ హేమరమ్భావిహారిణే ॥ ౧౩॥
 
భక్తధ్యానావసన్తాయ సర్వభూతాత్మనే నమః ।
వల్లరీధార్యయుక్తాయ సహస్రాశ్వరథాయ చ ॥ ౧౪॥
 
గుణ్డక్రియాగీతగానచతురాయ నమో నమః ।
పఞ్చాశద్వర్ణరూపాయ సూక్ష్మరూపాయ విష్ణవే ॥ ౧౫॥
 
నరవానరవేషాయ బహురూపాయ తే నమః ।
లఙ్కిణీవశవేలాయామష్టాదశభుజాత్మనే ॥ ౧౬॥
 
ధ్వజదత్తప్రపన్నాయ అగ్నిగర్భాయ తే నమః ।
ఉష్ట్రారోహవిరారాయ పార్వతీనన్దనాయ చ ॥ ౧౭॥
 
వజ్రప్రహారచిహ్నాయ తస్మై సర్వాత్మనే నమః ।
పమ్పాతీరవిహారాయ కేసరీనన్దనాయ చ ।
తప్తకాఞ్చనవర్ణాయ వీరరూపాయ తే నమః ॥ ౧౮॥
 
శక్తిం పాశం చ కున్తం పరశుమపి హలం తోమరం ఖేటకం చ
శఙ్ఖం చక్రం త్రిశూలం ముసలమపి గదాం పట్టసం ముద్గరం చ ।
గాణ్డీవం చారుపద్మం ద్వినవభుజవరే ఖడ్గమప్యాదదానం
వన్దేఽహం వాయుసూనుం సురరిపుమథనం భక్తరక్షాధురీణమ్ ॥ ౧౯॥
 
ఇతి శ్రీహనుమద్ధ్యానం సమాప్తమ్ ।
 
 
 

Quote of the day

Truth is by nature self-evident. As soon as you remove the cobwebs of ignorance that surround it, it shines clear.…

__________Mahatma Gandhi