శ్రీ హనుమత్ స్తోత్రం

34.239.170.169
॥ శ్రీ హనుమత్ స్తోత్రం - విభీషణకృతం ॥
 
శ్రీగణేశాయ నమః ।
నమో హనుమతే తుభ్యం నమో మారుతసూనవే ।
నమః శ్రీరామభక్తాయ శ్యామాస్యాయ చ తే నమః ॥ ౧॥
 
నమో వానరవీరాయ సుగ్రీవసఖ్యకారిణే ।
లఙ్కావిదాహనార్థాయ హేలాసాగరతారిణే ॥ ౨॥
 
సీతాశోకవినాశాయ రామముద్రాధరాయ చ ।
రావణాన్తకులచ్ఛేదకారిణే తే నమో నమః ॥ ౩॥
 
మేఘనాదమఖధ్వంసకారిణే తే నమో నమః ।
అశోకవనవిధ్వంసకారిణే భయహారిణే ॥ ౪॥
 
వాయుపుత్రాయ వీరాయ ఆకాశోదరగామినే ।
వనపాలశిరశ్ఛేదలఙ్కాప్రాసాదభఞ్జినే ॥ ౫॥
 
జ్వలత్కనకవర్ణాయ దీర్ఘలాఙ్గూలధారిణే ।
సౌమిత్రిజయదాత్రే చ రామదూతాయ తే నమః ॥ ౬॥
 
అక్షస్య వధకర్త్రే చ బ్రహ్మపాశనివారిణే ।
లక్ష్మణాఙ్గమహాశక్తిఘాతక్షతవినాశినే ॥ ౭॥
 
రక్షోఘ్నాయ రిపుఘ్నాయ భూతఘ్నాయ చ తే నమః ।
ఋక్షవానరవీరౌఘప్రాణదాయ నమో నమః ॥ ౮॥
 
పరసైన్యబలఘ్నాయ శస్త్రాస్త్రఘ్నాయ తే నమః ।
విషఘ్నాయ ద్విషఘ్నాయ జ్వరఘ్నాయ చ తే నమః ॥ ౯॥
 
మహాభయరిపుఘ్నాయ భక్తత్రాణైకకారిణే ।
పరప్రేరితమన్త్రాణాం యన్త్రాణాం స్తమ్భకారిణే ॥ ౧౦॥
 
పయఃపాషాణతరణకారణాయ నమో నమః ।
బాలార్కమణ్డలగ్రాసకారిణే భవతారిణే ॥ ౧౧॥
 
నఖాయుధాయ భీమాయ దన్తాయుధధరాయ చ ।
రిపుమాయావినాశాయ రామాజ్ఞాలోకరక్షిణే ॥ ౧౨॥
 
ప్రతిగ్రామస్థితాయాథ రక్షోభూతవధార్థినే ।
కరాలశైలశస్త్రాయ ద్రుమశస్త్రాయ తే నమః ॥ ౧౩॥
 
బాలైకబ్రహ్మచర్యాయ రుద్రమూర్తిధరాయ చ ।
విహఙ్గమాయ సర్వాయ వజ్రదేహాయ తే నమః ॥ ౧౪॥
 
కౌపీనవాససే తుభ్యం రామభక్తిరతాయ చ ।
దక్షిణాశాభాస్కరాయ శతచన్ద్రోదయాత్మనే ॥ ౧౫॥
 
కృత్యాక్షతవ్యథాఘ్నాయ సర్వక్లేశహరాయ చ ।
స్వామ్యాజ్ఞాపార్థసఙ్గ్రామసఙ్ఖ్యే సఞ్జయధారిణే ॥ ౧౬॥
 
భక్తాన్తదివ్యవాదేషు సఙ్గ్రామే జయదాయినే ।
కిల్కిలాబుబుకోచ్చారఘోరశబ్దకరాయ చ ॥ ౧౭॥
 
సర్పాగ్నివ్యాధిసంస్తమ్భకారిణే వనచారిణే ।
సదా వనఫలాహారసన్తృప్తాయ విశేషతః ॥ ౧౮॥
 
మహార్ణవశిలాబద్ధసేతుబన్ధాయ తే నమః ।
వాదే వివాదే సఙ్గ్రామే భయే ఘోరే మహావనే ॥ ౧౯॥
 
సింహవ్యాఘ్రాదిచౌరేభ్యః స్తోత్రపాఠాద్ భయం న హి ।
దివ్యే భూతభయే వ్యాధౌ విషే స్థావరజఙ్గమే ॥ ౨౦॥
 
రాజశస్త్రభయే చోగ్రే తథా గ్రహభయేషు చ ।
జలే సర్వే మహావృష్టౌ దుర్భిక్షే ప్రాణసమ్ప్లవే ॥ ౨౧॥
 
పఠేత్ స్తోత్రం ప్రముచ్యేత భయేభ్యః సర్వతో నరః ।
తస్య క్వాపి భయం నాస్తి హనుమత్స్తవపాఠతః ॥ ౨౨॥
 
సర్వదా వై త్రికాలం చ పఠనీయమిదం స్తవమ్ ।
సర్వాన్ కామానవాప్నోతి నాత్ర కార్యా విచారణా ॥ ౨౩॥
 
విభీషణకృతం స్తోత్రం తార్క్ష్యేణ సముదీరితమ్ ।
యే పఠిష్యన్తి భక్త్యా వై సిద్ధ్యస్తత్కరే స్థితాః ॥ ౨౪॥
 
ఇతి శ్రీసుదర్శనసంహితాయాం విభీషణగరుడసంవాదే
విభీషణకృతం హనుమత్స్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Quote of the day

Truth is by nature self-evident. As soon as you remove the cobwebs of ignorance that surround it, it shines clear.…

__________Mahatma Gandhi