హనుమత్ తాండవ స్తోత్రం

34.204.168.209
॥ శ్రీహనుమత్తాణ్డవస్తోత్రమ్ ॥

వన్దే సిన్దూరవర్ణాభం లోహితామ్బరభూషితమ్ ।
రక్తాఙ్గరాగశోభాఢ్యం శోణాపుచ్ఛం కపీశ్వరమ్॥

భజే సమీరనన్దనం, సుభక్తచిత్తరఞ్జనం, దినేశరూపభక్షకం, సమస్తభక్తరక్షకమ్ ।
సుకణ్ఠకార్యసాధకం, విపక్షపక్షబాధకం, సముద్రపారగామినం, నమామి సిద్ధకామినమ్ ॥ ౧॥

సుశఙ్కితం సుకణ్ఠభుక్తవాన్ హి యో హితం వచస్త్వమాశు ధైర్య్యమాశ్రయాత్ర వో భయం కదాపి న ।
ఇతి ప్లవఙ్గనాథభాషితం నిశమ్య వానరాఽధినాథ ఆప శం తదా, స రామదూత ఆశ్రయః ॥ ౨॥

సుదీర్ఘబాహులోచనేన, పుచ్ఛగుచ్ఛశోభినా, భుజద్వయేన సోదరీం నిజాంసయుగ్మమాస్థితౌ ।
కృతౌ హి కోసలాధిపౌ, కపీశరాజసన్నిధౌ, విదహజేశలక్ష్మణౌ, స మే శివం కరోత్వరమ్ ॥ ౩॥

సుశబ్దశాస్త్రపారగం, విలోక్య రామచన్ద్రమాః, కపీశ నాథసేవకం, సమస్తనీతిమార్గగమ్ ।
ప్రశస్య లక్ష్మణం ప్రతి, ప్రలమ్బబాహుభూషితః కపీన్ద్రసఖ్యమాకరోత్, స్వకార్యసాధకః ప్రభుః ॥ ౪॥

ప్రచణ్డవేగధారిణం, నగేన్ద్రగర్వహారిణం, ఫణీశమాతృగర్వహృద్దృశాస్యవాసనాశకృత్ ।
విభీషణేన సఖ్యకృద్విదేహ జాతితాపహృత్, సుకణ్ఠకార్యసాధకం, నమామి యాతుధతకమ్ ॥ ౫॥

నమామి పుష్పమౌలినం, సువర్ణవర్ణధారిణం గదాయుధేన భూషితం, కిరీటకుణ్డలాన్వితమ్ ।
సుపుచ్ఛగుచ్ఛతుచ్ఛలంకదాహకం సునాయకం విపక్షపక్షరాక్షసేన్ద్ర-సర్వవంశనాశకమ్ ॥ ౬॥

రఘూత్తమస్య సేవకం నమామి లక్ష్మణప్రియం దినేశవంశభూషణస్య ముద్రీకాప్రదర్శకమ్ ।
విదేహజాతిశోకతాపహారిణమ్ ప్రహారిణమ్ సుసూక్ష్మరూపధారిణం నమామి దీర్ఘరూపిణమ్ ॥ ౭॥

నభస్వదాత్మజేన భాస్వతా త్వయా కృతా మహాసహా యతా యయా ద్వయోర్హితం హ్యభూత్స్వకృత్యతః ।
సుకణ్ఠ ఆప తారకాం రఘూత్తమో విదేహజాం నిపాత్య వాలినం ప్రభుస్తతో దశాననం ఖలమ్ ॥ ౮॥

ఇమం స్తవం కుజేఽహ్ని యః పఠేత్సుచేతసా నరః
      కపీశనాథసేవకో భునక్తిసర్వసమ్పదః ।
ప్లవఙ్గరాజసత్కృపాకతాక్షభాజనస్సదా
      న శత్రుతో భయం భవేత్కదాపి తస్య నుస్త్విహ ॥ ౯॥

నేత్రాఙ్గనన్దధరణీవత్సరేఽనఙ్గవాసరే ।
లోకేశ్వరాఖ్యభట్టేన హనుమత్తాణ్డవం కృతమ్ ॥ ౧౦॥

ఇతి శ్రీ హనుమత్తాణ్డవ స్తోత్రమ్॥

Quote of the day

Emancipation from the bondage of the soil is no freedom for the tree.…

__________Rabindranath Tagore