శ్రీ హనుమత్ స్తవం

3.231.220.225
॥ శ్రీహనుమత్స్తవః ॥

కన్దర్పకోటిలావణ్యం సర్వవిద్యావిశారదమ్ ।
ఉద్యదాదిత్యసఙ్కాశముదారభుజవిక్రమమ్ ॥ ౧॥

శ్రీరామహృదయానన్దం భక్తకల్పమహీరుహమ్ ।
అభయం వరదం దోర్భ్యాం కలయే మారుతాత్మజమ్ ॥ ౨॥

వామహస్తం మహాకృత్స్నం దశాస్యశిరఖణ్డనమ్ ।
ఉద్యద్దక్షిణదోర్దణ్డం హనూమన్తం విచిన్తయేత్ ॥ ౩॥

బాలార్కాయుతతేజసం త్రిభువనప్రక్షోభకం సున్దరం
సుగ్రీవాద్యఖిలప్లవఙ్గనికరైరారాధితం సాఞ్జలిమ్ ।
నాదేనైవ సమస్తరాక్షసగణాన్ సన్త్రాసయన్తం ప్రభుం
శ్రీమద్రామపదామ్బుజస్మృతిరతం ధ్యాయామి వాతాత్మజమ్ ॥ ౪॥

ఆమిషీకృతమార్తాణ్డం గోష్పదీకృతసాగరమ్ ।
తృణీకృతదశగ్రీవమాఞ్జనేయం నమామ్యహమ్ ॥ ౫॥

చిత్తే మే పూర్ణబోధోఽస్తు వాచి మే భాతు భారతీ ।
క్రియాసుర్గురవః సర్వే దయాం మయి దయాలవః ॥ ౬॥

Quote of the day

The happiness of one's own heart alone cannot satisfy the soul; one must try to include, as necessary to one's own happiness, the happiness of others.…

__________Paramahansa Yogananda