శ్రీహనుమచ్చతుర్వింశతి

34.204.168.209
శ్రీహనుమచ్చతుర్వింశతిః 
యో బాల్యేఽపి దినేశం ప్రోద్యన్తం పక్వదివ్యఫలబుద్ధ్యా ।
వ్యుదపతదాశు హి పుష్కరమాదాతుం నౌమి తం సమీరసుతమ్ ॥ ౧॥

యస్మై భగవాన్బ్రహ్మా ప్రాయచ్ఛద్వాయుతృప్తయే పూర్వమ్ ।
వివిధాన్వరాంస్తం వన్దే దుర్జ్ఞేయదివ్యమహిమానమ్ ॥ ౨॥

సురసావదనం విపులం తరసా గత్వా వినిర్గతం దృష్ట్వా ।
యం సురనికరా విస్మయమాజగ్ముర్నౌమి తం మహాప్రాజ్ఞమ్ ॥ ౩॥

లఙ్కాపురాధిదైవతగర్వం వేగాచ్చపేటికాదానాత్ ।
నిర్మూలం యశ్చక్రే వన్దే తం వాయుసూనుమమితబలమ్ ॥ ౪॥

గోష్పదవత్సరితాంనిధిముల్లఙ్ఘ్యాశోకవిపినగాం సీతామ్ ।
అద్రాక్షీద్భయరహితో యస్తం ప్రణమామి శింశుపామూలే ॥ ౫॥

రామాదేశశ్రవణానన్దాదుద్ధూతశోకగన్ధాం యః ।
సీతాం చక్రే మతిమాంస్తమహం ప్రణమామి శోకవిచ్ఛిత్త్యై ॥ ౬॥

యోఽక్షకుమారప్రముఖాన్ప్రవరాన్దనుజాఞ్జఘాన కుతుకేన ।
ఏకః సహాయరహితస్తమహం ప్రణమామి గన్ధవహసూనుమ్ ॥ ౭॥

ప్రాప్య మణిం సీతాయాః కాననమసురస్య సత్వరం భఙ్క్త్వా ।
దగ్ధ్వా లఙ్కాం యోఽగాద్రఘువరనికటం స మామవతు ॥ ౮॥

సీతాప్రోదితవచనాన్యశేషతో యో నివేద్య రఘువీరమ్ ।
చక్రే చిన్తారహితం వన్దే తం చిన్తితార్థదం నమతామ్ ॥ ౯॥

సమరే వక్షసి యేన ప్రహతః సంమూర్ఛితః ససంజ్ఞోఽథ ।
ప్రశశంస రావణో యం తమతిబలానన్దవర్ధనం నౌమి ॥ ౧౦॥

ఓషధిగిరిమతివేగాన్నత్వాఽఽనీయ ప్రవృద్ధదివ్యతనుః ।
యో లక్ష్మణాసుదానం చక్రే తం నౌమి గరుడనిభవేగమ్ ॥ ౧౧॥

రఘుపతిముఖారవిన్దస్రవదాగమశీర్షతత్త్వమకరన్దమ్ ।
ఆపీయాగలమనిశం నన్దన్తం నౌమి పవనమూలధనమ్ ॥ ౧౨॥

కనకాద్రిసదృశకాయం కనకప్రదమాశు నమ్రజనపఙ్క్తేః ।
రక్తామ్బుజాస్యమీడే సక్తాన్తఃకరణమినకులోత్తంసే ॥ ౧౩॥

కారుణ్యజన్మభూమిం కాకుత్స్థాఙ్ఘ్ర్యబ్జపూజనాసక్తమ్ ।
కాలాహితభయరహితం కామవిదూరం నమామి కపిముఖ్యమ్ ॥ ౧౪॥

కుణ్డలభాసికపోలం మణ్డలమఙ్ఘ్రిప్రణమ్రజన్తూనామ్ ।
కుర్వన్తమీప్సితార్థైః సర్వైర్యుక్తం భజేఽఞ్జనాసూనుమ్ ॥ ౧౫॥

నయనజితహేమగర్వం నవనయపారీణమఞ్జనాతనయమ్ ।
గతివిజితజనకకీర్తిం మతిమతినిశితాం దదానమహమీడే ॥ ౧౬॥

పురతో భవ కరుణాబ్ధే భరతాగ్రజరణలగ్నచిత్తాబ్జ ।
హర మమ నిఖిలాం చిన్తాం కరజితపాథోజ కలితవటురూప ॥ ౧౭॥

రవిసుతమన్త్రివరేణ్యం పవితాడనసహనదక్షదివ్యహనుమ్ ।
కవిశిష్యహరణచతురం సవితృవినేయం నమామి వాతసుతమ్ ॥ ౧౮॥

వక్షస్తాడితశైలం రక్షఃపతిసైన్యమర్దనప్రవణమ్ ।
రక్షాకరం నమస్యామ్యక్షాధిపదూతమనిలపుణ్యచయమ్ ॥ ౧౯॥

సురదేశికసదృశగిరం కరజైర్హీరస్య కఠినతాగర్వమ్ ।
నరశృఙ్గతాం నయన్తం నరమనిశం నౌమి వాద్యమనిలసుతమ్ ॥ ౨౦॥

శ్రీపారిజాతపాదపమూలే వాసం కరోషి కిం హనుమన్ ।
అధ్యేతుమవనతాఖిలవాఞ్ఛితదాతృత్వమవనిజేడ్దూత ॥ ౨౧॥

పురదగ్ధారం మనసిజజేతారం భక్తమన్తుసహనచణమ్ ।
త్వామీశానం కే వా న బ్రువతే బ్రూహి వాయుసూనో మే  ॥ ౨౨॥

పురదగ్ధారం మనసిజజేతారం రామనామరుచివిజ్ఞమ్ ।
హనుమన్భవన్తమీశం వదతి న కః ప్రణతసర్వదోషసహమ్ ॥ ౨౩॥

సహమానాపరమూర్తే సహస్వ మానాథదూత మమ మన్తూన్ ।
పవమానపుణ్యరాశే ప్లవమానాబ్ధౌ నమామి తవ చరణౌ ॥ ౨౪॥

ఇతి పూజ్య శ్రీసచ్చిదానన్ద శివాభినవనృసింహ భారతీ రచితా
శ్రీహనుమచ్చతుర్వింశతిః సమాప్తా ।

Quote of the day

Emancipation from the bondage of the soil is no freedom for the tree.…

__________Rabindranath Tagore