Venkatesa Vajra Kavacham

Narayanam Parabrahma,
sarvakaarana kaaranam
Prapadye Venkatesakhyaam,
Tadeva kavacham mama., 1


Sahasra Seersha Purusho 
Venkatesassirovatu
Pranesha Prananilayaha 
Pranan rakshatu mey Harihi., 2


Aakasaraat sutaanaatha 
Aatmanam me sadavatu
Deva Devottamopayaad 
deham mey Venkateswaraha., 3


Sarvatra sarvakaryeshu 
Mangambajanireeswaraha
Palayenmam sada Karma
saphalyam naha prayacchatu., 4


Ya Etad vajrakavacha 
mabhedyam Venkatesituhu
Sayam Prataha patennityam 
mrutyum tarati nirbhyaha., 5

Quote of the day

First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.…

__________Mahathma Gandhi