అయనాయ వ్యంగమేలే అతివా

3.236.15.142

అయనాయ వ్యంగమేలే అతివా ! నీ -
ఆయమే తాకీ మాట లందుకేమీ సేతురా


కప్పురమిందవే వోకలికీ ! మాకు -
నుప్పులవు నీకప్పురా లొల్లము పోరా
తప్పనాడే వదియేమే తరుణీ ! వోరి
తప్పులెవ్వరెందున్నవో తలచుకో నీవు


నిమ్మ పండిందవే వీ నెలతా ! ఆ -
నిమ్మపండే పాపరవును నే నొల్లరా
చిమ్మేవు సట లిదేమే చెలియ మేన
చిమ్మురేఖ లెవ్వరందో చిత్తగించు నీవు


కుంకుమపూ నిందవే వో కోమలీ ! నీ -
కుంకుమలే పుప్పుడౌను కూడుకుంటేను
యింకనేలే కలసితి నింతీ ! వోరి
యింకపు శ్రీవేంకటేశ యిద్దరి చెమటలు

Quote of the day

I slept and dreamt that life was joy. I awoke and saw that life was service. I acted and behold, service was joy.…

__________Rabindranath Tagore