బలవంతుడితని బంట్లమై బ్రతుకుదుము

3.236.98.25
బలవంతుడితని బంట్లమై బ్రతుకుదుము - అన్నమయ్య కీర్తన  
 
బలవంతుడితని బంట్లమై బ్రతుకుదుము
కిలకిల నవ్వీ సుగ్రీవ నరసింహుడు


దేవదేవుడితడు తేజోరాశి యితడు
భావించ నలవిగాని బ్రహ్మ మితడు
శ్రీవల్లభుడితడు జీవరక్షకుడితడు
కేవలమయిన సుగ్రీవనరసింహుడు


పరమాత్ముడితడు భయహరుడితడు
నిరుపమగుణముల నిత్యుడితడు
వరదుడితడు సర్వవంద్యుడు నీతడు
గిరిగుహలోని సుగ్రీవ నరసింహుడు


లరూపుడితడు కరుణానిధియితడు
మేలిమి జగత్తులకు మేటి యీతడు
మూలమై శ్రీవేంకటశైల నిలయుడితడు
కీలకమిన్నిటికి సుగ్రీవ నరసింహుడు

Quote of the day

Never make friends with people who are above or below you in status. Such friendships will never give you any happiness.…

__________Chanakya