అదియెపో శ్రీహరి నామము

34.204.193.85
అదియెపో శ్రీహరి నామము
తుదిపదమిదియె ధృవమై కలిగె


తొడరి చిత్రకేతు డే నామము
తడవి లోకమంతయు గెలిచె
విడువక బ్రహ్మయు వెస నే నామము
బడిబడి నుడుగుచు ప్రభుడై నిలిచె


హరుడే నామము అదె తారకముగ
నిరతిఁదడవి యెన్నిక మీరె
ధర నే నామము దలచి నారదుడు
సురమునియై సంస్తుతులకు నెక్కె


ధృవుడే నామము దొరకొని నుతియించి
ధృవ పట్టంబున తుద బ్రదికె
జవళి శ్రీ వేంకటేశ్వరుదాసులెల్లాను
భువి నేనామము భోగించి మనిరి

Quote of the day

There is poison in the fang of the serpent, in the mouth of the fly and in the sting of a scorpion; but the wicked man is saturated with it.…

__________Chanakya