దేవునిపై నమ్మకం

35.175.191.36
ఒకరోజు శ్రీ కృష్ణుడు, అర్జునుడు ఇద్దరూ ఉద్యానవనంలో కూర్చోని ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తున్నారు. అపుడు కృష్ణుడు అర్జునుడితో ఆకాశంవైపు చూపి 
'ఆ ఎగురుతున్న పక్షి పావురమే కదా "'  అని అడిగాడు.
 
అర్జునుడు " అవును కృష్ణా! అది పావురమే " అన్నాడు.
 
మరికాసేపటికి కృష్ణుడు మళ్ళీ ఇలా అన్నాడు.
" అబ్బే! అది పావురం కాదు గ్రద్దలా ఉంది చూడు చూడు "
 
" అవును నిజమే అది పావురం కాదు అది గ్రద్దనే కృష్ణా"  అన్నాడు అర్జునుడు.
 
కృష్ణుడు కొంటెగా నవ్వుతూ మళ్ళి కాసేపటికి ఇలా అన్నాడు.
" అర్జునా! అది గ్రద్ధ కానేకాదు. అది చిలుక సరిగ్గ చూడు ఒక్కసారి"
 
" నిజమే కృష్ణా! అది చిలుకనే" అన్నాడు అర్జునుడు.
 
చివరిసారిగా మరోసారి పరీక్షిద్దామని ఇలా అన్నాడు కృష్ణుడు.
" అయ్యో! అది చిలుక కూడా కానేకాదు. అది కాకి అర్జునా!
 ఒక్కసారి పరికించి చూడు" 
 
" అరే! నిజమే అది చిలుక కాదు కాకే కృష్ణా! అన్నాడు అర్జునుడు.
 
కాస్త కోపంగా కృష్ణుడు అర్జునుడితో ఇలా అన్నాడు.
 
" అసలు నీకు బుద్ధి ఉందా? నీకంటూ ఒక అభిప్రాయం లేదా?
  సొంతంగా ఆలోచించలేవా? నేను ఏదంటే అదే అని వంత
 పాడుతున్నావు " అన్నాడు.
 
దానికి అర్జునుడు ఇలా సమాధానం ఇచ్చాడు.
" ఓ సర్వాంతర్యామీ! నేను నిన్నే నమ్ముకుని బ్రతుకుతున్నాను.
  నువ్వు ఏదంటే నేనూ అదే! మీరు పావురమే కదా అన్నా రు
  నేను కాదు అంటే దాన్ని పావురంగా మార్చే శక్తి మీకు ఉంది.
  నాకు అన్నీ మీరే. మీ మాటే నాకు వేదం కృష్ణా! 
 
ఈ నమ్మకమే భగవంతుడే అర్జునుడి ప్రక్కన ఉండేలా చేసింది.
 
దేవుడిపైన అనుమానం అక్కరలేదు.తనపైన నిజమైన నమ్మకాన్ని
ఉంచండి. మీరు ఎలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నా ఆ పరిస్థితిని మార్చగలిగే
శక్తి ఆ పరమాత్మునికి ఉంది. మనకు కావలసింది ఏదో ఆ దేవునికి
తెలుసు. ఎప్పుడు మనకు ఇవ్వాలో మన నుండి ఎప్పుడు తీసుకోవాలో
అన్నీ ఆ దేవుడికి తెలుసు. భగవంతుడికి శరణుజొచ్చి నమ్మకంతో జీవించు..
 
- సబ్బినేని నాగ మల్లేశ్వర రావు 
 

Quote of the day

The one excellent thing that can be learned from a lion is that whatever a man intends doing should be done by him with a whole-hearted and strenuous effort.…

__________Chanakya