లింగాష్టకం యొక్క అర్థం

3.239.33.139
*బ్రహ్మమురారిసురార్చిత లింగం*
బ్రహ్మ ,విష్ణు , దేవతల చేత పూజింపబడ్డ లింగం..!!
*నిర్మల భాషిత శోభిత లింగం*
నిర్మలమైన మాటల చేత అలంకరింపబడ్డ లింగం..!!
*జన్మజ దుఃఖ వినాశక లింగం*
జన్మ వల్ల పుట్టిన బాధలను నాశనం చేసే లింగం..!!
*తత్ ప్రణమామి సదాశివ లింగం*
ఓ సదా శివ లింగం నీకు నమస్కారం..!!
*దేవముని ప్రవరార్చిత లింగం*
దేవమునులు
మహా ఋషులు పూజింప లింగం..!!
*కామదహన కరుణాకర లింగం*
మన్మధుడిని దహనం చేసిన , అపారమైన కరుణను చూపే చేతులు గల శివలింగం..!!
*రావణ దర్ప వినాశక లింగం*
రావణుడి గర్వాన్ని నాశనం చేసినట్టి శివ లింగం..!!
*తత్ ప్రణమామి సదా శివ లింగం*
నీకు ఇవే నా నమస్కారాలు , ఓ సదా శివ లింగమా ..!!
*సర్వ సుగంధ సులేపిత లింగం*
అన్ని మంచి గంధాలు , మంచి గా పూసిన శివ లింగం..!!
*బుద్ధి వివర్ధన కారణ లింగం*
మనుషుల బుద్ధి వికాసానికి కారణ మైన శివ లింగం ..!!
*సిద్ధ సురాసుర వందిత లింగం*
సిద్ధులు , దేవతలు , రాక్షసుల చేత కీర్తింపబడ్డ శివ లింగం..!!
*తత్ ప్రణమామి సదా శివ లింగం*
నీకు ఇవే నా నమస్కారాలు , ఓ సదా శివ లింగమా ..!!
*కనక మహామణి భూషిత లింగం*
బంగారు , మహా మణుల చేత అలంకరింప బడ్డ శివ లింగం..!!
*ఫణిపతి వేష్టిత శోభిత లింగం*
నాగరాజు నివాసం చేత అలంకరింపబడ్డ శివ లింగం..!!
*దక్ష సుయజ్ఞ వినాశక లింగం*
దక్షుడు చేసిన మంచి యజ్ఞాన్ని నాశనం చేసిన శివ లింగం..!!
*తత్ ప్రణమామి సదా శివ లింగం*
నీకు ఇవే నా నమస్కారాలు , ఓ సదా శివ లింగమా ..!!
*కుంకుమ చందన లేపిత లింగం*
కుంకుమ , గంధము పూయబడ్డ శివ లింగం..!!
*పంకజ హార సుశోభిత లింగం*
కలువల దండ చేత చక్కగా అలంకరింప బడ్డ శివ లింగం..!!
*సంచిత పాప వినాశక లింగం*
సంక్రమించిన పాపాలని నాశనం చేసే శివ లింగం..!!
*తత్ ప్రణమామి సదా శివ లింగం*
నీకు ఇవే నా నమస్కారాలు , ఓ సదా శివ లింగమా ..!!
*దేవగణార్చిత సేవిత లింగం*
దేవ గణాల చేత పూజింప బడ్డ , సేవించ బడ్డ శివ లింగం..!!
*భావై ర్భక్తీ భిరేవచ లింగం*
చక్కటి భావం తో కూడిన భక్తీ చేత పూజింప బడ్డ శివ లింగం..!!
*దినకర కోటి ప్రభాకర లింగం*
కోటి సూర్యుల కాంతితో వెలిగే మరో సూర్య బింబం లాంటి శివ లింగం..!!
*తత్ ప్రణమామి సదా శివ లింగం*
నీకు ఇవే నా నమస్కారాలు, ఓ సదా శివ లింగమా ..!!
*అష్ట దలోపరి వేష్టిత లింగం*
ఎనిమిది రకాల ఆకుల మీద నివాసముండే శివ లింగం..!!
*సర్వ సముద్భవ కారణ లింగం*
అన్నీ సమానంగా జన్మించడానికి కారణమైన శివ లింగం..!!
*అష్ట దరిద్ర వినాశక లింగం*
ఎనిమిది రకాల దరిద్రాలను (అష్ట దరిద్రాలు) నాశనం చేసే శివ లింగం..!!
*తత్ ప్రణమామి సదా శివ లింగం*
నీకు ఇవే నా నమస్కారాలు, ఓ సదా శివ లింగమా ..!!
*సురగురు సురవర పూజిత లింగం*
దేవ గురువు (బృహస్పతి), దేవతల చేత పూజింప బడ్డ శివ లింగం..!!
*సురవన పుష్ప సదార్చిత లింగం*
దేవతల తోటల్లో పూచే పువ్వులు (పారిజాతాలు) చేత ఎప్పుడూ పూజింప బడే శివ లింగం..!!
*పరమపదం పరమాత్మక లింగం*
ఓ శివ లింగమా, నీ సన్నిధి ఏ ఒక స్వర్గము
*తత్ ప్రణమామి సదా శివ లింగం*
నీకు ఇవే నా నమస్కారాలు , ఓ సదా శివ లింగమా ..!!
*లింగాష్టక మిదం పుణ్యం యః పట్టేత్ శివ సన్నిధౌ*
ఎప్పుడైతే శివుడి సన్నిధిలో చదవబడుతుందో , వారికి చాలా పుణ్యం వస్తుంది..!!
*శివ లోక మవాప్నోతి శివేన సహమోదతే*
శివ లోకం లభిస్తుంది ..!!
శివుడి లో ఐక్యమయ్యే మార్గం దొరుకుతుంది....

Quote of the day

Just as a candle cannot burn without fire, men cannot live without a spiritual life.…

__________Gautam Buddha