చాల నొవ్వి సేయునట్టి జన్మమేమి మరణమేమి అన్నమయ్య కీర్తన

3.231.167.166
చాల నొవ్వి సేయునట్టి జన్మమేమి మరణమేమి 
మాలుగలిపి దొరతనంబు మాంపు టింత చాలదా 
 
పుడమి పాపకర్మమేమి పుణ్యకర్మమేమి తనకు 
కడపరాని బంధములకు కారణంబులైనవి 
యెడపకున్న పసిడి సంకెలేమి యినుపసంకెలేమి 
మెడకు దగిలి యుండి యెపుడు మీదు చూడరానివి 
 
చలముకొన్న ఆపదేమి సంపదేమి యెపుడు తనకు 
అలమిపట్టి దుఃఖములకు నప్పగించినట్టి 
యెలమి బసిడిగుదియయేమి యినుపగుదియయేమి తనకు 
ములుగ ములుగ తొలితొలి మోదుటింత చాలదా 
 
కర్మియైనయేమి వికృతకర్మియైనయేమి తనకు 
కర్మఫలముమీదకాంక్ష గలుగు టింత చాలదా 
మర్మమెరిగి వేంకటేశు మహిమిలనుచు దెలిసినట్టి 
నిర్మలాత్ము కిహము పరము నేడు గలిగె చాలదా

Quote of the day

As mortals, we're ruled by conditions, not by ourselves.…

__________Bodhidharma