చూడుడిందరికి సులభుడు హరి అన్నమయ్య కీర్తన

3.235.105.97
చూడుడిందరికి సులభుడు హరి
తోడు నీడయగు దొరముని యితడు
 
 
కైవల్యమునకు కనకపు తాపల-
త్రోవై శ్రుతులకు తుదిపదమై
పావన మొకరూపంబై విరజకు
నావై నున్నాడిదె యితడు
 
 
కాపాడగ లోకములకు సుజ్ఞాన
దీపమై జగతికి తేజమై
పాపాలడపగ భవపయోధులకు
తేపై యున్నాడిదే యితడు
 
 
కరుణానిధి రంగపతికి కాంచీ-
వరునకు వేంకటగిరిపతికి
నిరతి నహోబలనృకేసరికి త-
త్పరుడగు శఠగోపముని యితడూ
 

Quote of the day

Democracy and socialism are means to an end, not the end itself.…

__________Jawaharlal Nehru