దైవమా నీ చేతిదే మాధర్మపుణ్యము అన్నమయ్య కీర్తన

3.235.105.97
దైవమా నీ చేతిదే మాధర్మపుణ్యము
అన్నమయ్య కీర్తన 
 
దైవమా నీ చేతిదే మాధర్మపుణ్యము
పూవు వంటి కడు లేత బుధ్ధి వారము
 
 
యేమిటి వారము నేము యిదివో మా కర్మ మెంత
భూమి నీవు పుట్టించగఁ బుట్టితిమి
నేమముతో నడచేటి నేరుపేది మావల్ల
దీముతో మోచిన తోలు దేహులము
 
 
యెక్కడ మాకిక గతి యెరిగే దెన్నడు నేము
చిక్కినట్టి నీ చేతిలో జీవులము
తక్కక నీ మాయలెల్లాఁ దాటగలమా మేము
మొక్కలపుటజ్ఞానపు ముగ్ధలము
 
 
యేది తుద మొదలు మాకిక నిందులో నీవే
ఆదిమూర్తి నీకు శరణాగతులము
యీదెస శ్రీవేంకటేశ యేలితివి నన్ను నిట్టె
నీదయ గలుగగాను నీ వారము
 

Quote of the day

Democracy and socialism are means to an end, not the end itself.…

__________Jawaharlal Nehru