భళి భళి రామ అన్నమయ్య కీర్తన

34.200.222.93
భళి భళి రామ పంతపు రామ నీ-
బలిమి కెదురు లేరు భయహర రామా


విలువిద్య రామా వీరవిక్రమ రామ
తలకొన్నతాటకాంతక రామా
కొలయై ఖరుని తలగుండుగండ రామా
చలమరి సమరపు జయరామ రామా


రవికులరామా రావణాంతక రామ
రవిసుతముఖకపిరాజ రామ
సవర(గా కొండలచే జలధిగట్టిన రామ
జవసత్త్వసంపన్న జానకీరామా


కౌసల్యారామా కరుణానిధిరామ
భూసురవరద సంభూతరామా
వేసాల పొరలే శ్రీవేంకటాద్రిరామ
దాసులమమ్ము కావ(దలకొన్న రామా
 
 

Quote of the day

What is Art? It is the response of man's creative soul to the call of the Real.…

__________Rabindranath Tagore