భారమైన వేపమాను పాలువోసి పెంచినానుఅన్నమయ్య కీర్తన

34.200.222.93
అన్నమయ్య సామెతలు

ప|| భారమైన వేపమాను పాలువోసి పెంచినాను | తీరని చేదేకాక/ని దియ్యనుండీనా ||


చ|| పాయదీసి కుక్కతోక బద్దలు వెట్టి బిగిసి నాను | చాయ కెంతగట్టినాను చక్కనుండీనా |
కాయపు వికారమిది కలకాలము జెప్పినా | పోయిన పోకలే కాక బుద్ధి వినీనా ||


చ|| ముంచిముంచి నీటిలోన మూల నానబెట్టుకొన్నా | మించిన గొడ్డలి నేడు మెత్తనయ్యి నా |
పంచమహాపాతకాల బారి బడ్డచిత్తమిది | దంచి దంచి చెప్పినాను తాకి వంగీనా ||


చ|| కూరిమితో దేలుదెచ్చి కోకలోన బెట్టుకొన్నా | సారె సారె గుట్టుగాక చక్కనుండీనా |
వేరులేని మహిమల వేంకటవిభుని కృప | ఘోరమైన ఆస మేలుకోర సోకీనా ||
 
 
 

Quote of the day

What is Art? It is the response of man's creative soul to the call of the Real.…

__________Rabindranath Tagore