భక్తి కొలది వాడే పరమాత్ముడు అన్నమయ్య కీర్తన

34.200.222.93
భక్తి కొలది వాడే పరమాత్ముడు
భుక్తి ముక్తి తానే ఇచ్చు భువి పరమాత్ముడు


పట్టిన వారిచే బిడ్డా పరమాత్ముడు
బట్ట బయటి ధనము పరమాత్ముడు
పట్టపగటి వెలుగు పరమాత్ముడు
ఎట్ట ఎదుటనే ఉన్నాడిదె పరమాత్ముడు


పచ్చి పాలలోని వెన్న పరమాత్ముడు
బచ్చన వాసిన రూపు పరమాత్ముడు
బచ్చు చేతి వొరగల్లు పరమాత్ముడు
యిచ్చ కొలది వాడువో యీ పరమాత్ముడూ


పలుకులలోని తేట పరమాత్ముడు
ఫలియించునిందరికి పరమాత్ముడు
బలిమి శ్రీవేంకటాద్రి పరమాత్ముడు
యెలమి జీవుల ప్రాణమీ పరమాత్ముడు
 
 

Quote of the day

What is Art? It is the response of man's creative soul to the call of the Real.…

__________Rabindranath Tagore