ఇందరు దేవుళ్ళు ఎందుకు ?

3.235.137.159
ఇందరు దేవుళ్ళు ఎందుకు ?
అని ప్రశ్నించడానికి మనమెవ్వరం ?
 
మనం సృష్టించుకున్న వాళ్ళు కారు దేవతలు
 
ఒకే దైవ శక్తి విశ్వరక్షణ కోసం విశ్వ నిర్వహణ కోసం పలురకాలుగా వ్యక్తమయింది
వారే దేవతలు ఆ ఏకత్వాన్ని మనం విష్ణువన్నా శివుడన్నా తప్పులేదు
 
ఇన్ని చెట్లెందుకు ?
ఇన్ని నక్షత్రాలెందుకు ?
ఇన్ని కొండలెందుకు ?
ఇన్ని పువ్వులెందుకు ?
ఇన్ని నదులెందుకు ?
ఇందరు మనుషులెందుకు ?
ఇన్ని గ్రహా లెందుకు ?
ఇన్ని అవయవాలెందుకు ?
ఈ ప్రశ్నలు వేయడానికి మనమెవరం ?
ఇందరిలో ఒకరిమైన మన శక్తి ఎంత. ?
ఇందరు దేవతలెందుకు ?
అని మన మెవరం నిర్దేశించడానికి ......?
 
విభిన్న ప్రకృతి శక్తుల్ని
నియిమించే సూక్ష్మ దైవీశక్తులే దేవతలు !
 
ఒక్కొక్క శక్తిని జాగృతం చేసుకొని
ఒక్కొక్క ప్రయోజనం పొందవచ్చు ......!!
ఒకదానిని అభీష్టంగా కొలుచుకున్నా
మిగిలినవి అవే రూపాలుగా
భావించి నమస్కరించవచ్చు
మన ధర్మంలో ఉన్న ..........
విలక్షణత గొప్పతనం అదే
ఏకో దేవః సర్వభూతేషు గూఢః

Quote of the day

The mind is the root from which all things grow if you can understand the mind, everything else is included.…

__________Bodhidharma