శబ్ద బ్రహ్మము

34.204.193.85

శబ్ద బ్రహ్మము

శబ్దాల ధ్వని ప్రభావం అల్పమైనది కాదు. శబ్ద విద్య తెలిసిన ఆచార్యులకు, శబ్దము ఎంత శక్తివంతమైనదో తెలుసు. ఆ శక్తి యొక్క గమనం ద్వారా ఎలాంటి పరిణామం సంభవిస్తుందో వారికి తెలుసు. శబ్దాన్ని "శబ్ద బ్రహ్మం" అంటారు. శబ్ద బ్రహ్మ స్పురణం "ప్రకంపాలను " సృష్టిస్తుంది. ఓంకార ధ్వని, సృష్టిని నడిపించే గమనాన్ని సృష్టిస్తుంది. కొంత దూరం ఆ ప్రవాహం సాగి "హ్రీం", "శ్రీం", "క్లీం"...అను మూడు....సత్వ,రజస్,తమములైన మూడు పాయలుగా పారుతుంది. తరువాత అవి అనేక బీజ మంత్రాలుగా మారి, ఆయా నామాలతో పిలువబడతాయి. ఆయా బీజాక్షరాల నుండి వెలువడ్డ ధ్వనులు, తమ తమ క్షేత్రాలలో సృష్టి కార్యం నడిపిస్తాయి. కావున ఈ సృష్టి కార్య నిర్వహణం " శబ్ద తత్వం" ద్వారానే జరుగుతుంది. అటువంటి శక్తి అల్పమైనది కాదు.

Quote of the day

There is poison in the fang of the serpent, in the mouth of the fly and in the sting of a scorpion; but the wicked man is saturated with it.…

__________Chanakya