పూజ ఎవరు చేయాలి?

3.231.220.225

పూజ ఎవరు చేయాలి?

 

 

యజమాని ఉత్తరీయం..గోచీపోసి పంచె..కట్టుకోవాలి.

సాధారణంగా నిత్య పూజ ప్రతి ఇంట్లో స్త్రీనే చేస్తుంది. 
కాని నిత్య పూజ చేయడం అనేది పురుషుడు చేయాలి అంటే యజమాని నిత్యపూజ చేయాలి. 

సంకల్పంలోనే ఉంది "ధర్మపత్నీ సమేతస్య" అని ఉంది. కానీ ‘పతీసమేతస్య’ అని లేదు. 
అంటే దాని అర్థం ఇంట్లో పూజ..ఇంటి యజమాని చేయాలి. 
ఇల్లు అబివృద్ధిలోకి రావాలి అని యజమాని కోరుకోవాలి. యజమానిగా ఉన్నవాడు అది కూడా చేయడం బరువైపోతే ఎలా..? 
అందువలన పురుషుడు వళ్ళు వంచి ప్రతిరోజూ పూజ చేయ్యాలి. 

అదేవిదంగా నైమిక్తిక తిథులలో గాని, 
వ్రతమప్పుడు గాని పూజ చేసేటప్పుడు ధర్మపత్నీ, పిల్లలు కూడా ప్రక్కన ఉండాలి.

ఇక వస్త్రధారణ విషయనికి వస్తే ప్రధానంగా..
ఆడపిల్ల అయితే లంగా వోణీ,
వివాహిత అయితే చీర కట్టుకోవాలి. 
అమ్మవారికి అవే కదా ప్రధానం.

ఉత్తరీయం ఎటువైపు వేసుకోవాలి అంటే, 
ఎడమ భుజం మీద ఉత్తరీయం ఉంటే వాడు భార్యా సహితుడు, మంగళప్రదుడు అని గుర్తు. 
కుడి భుజంమీద ఉత్తరీయం వేసుకుంటే భార్య చనిపోయింది అమంగళకరుడు యజ్ఞయాగాది క్రతువులకు పనికి రాడు అని గుర్తు. 
అసలు ఉత్తరీయం వేసుకోకపోతే పూజకు అర్హుడు కాదు అని గుర్తు. 

చొక్కా కానీ, బనీను కానీ ఏదీ ఉండకూడదు 
పూజ చేసేటప్పుడు.
దేవాలయంలోనైనా అంతే. 
దేవాలయంలో వెళ్తే ఎదో చిన్నపిల్లలకి చెప్పినట్లు 
చొక్కా విప్పండి, బనియను విప్పండి అని చెప్పించుకోకుండ మనంతట మనమే తీసి కూర్చోవాలి. 

ఇలా ఎందుకంటే దేవాలయం అనే మన మనశరీరంలోని ఆత్మ పరమాత్మను చూడాలి, 
ఆత్మకు పరమాత్మ, పరమాత్మకు ఆత్మ కనపడాలి. 
అలా చెయ్యకపోతే భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని అపేక్షిస్తున్నావు అని అర్ధం. 
అందువలన పురుషులు(యజమాని)పూజ చేసెపుడు ఉత్తరీయం వేసుకోవాలి, గోచీపోసి పంచె కట్టుకోవాలి..!

 

Quote of the day

The happiness of one's own heart alone cannot satisfy the soul; one must try to include, as necessary to one's own happiness, the happiness of others.…

__________Paramahansa Yogananda