హిందువులు ఏ మహమ్మారిని సృష్టించరు

3.231.220.225

భగవంతుడికి కాదు హిందువులకు కృతజ్ఞతలు చెప్పండి..
వాళ్ళు ఏది పడితే దాన్ని తినరు..
వధశాలలు..మాంసం అమ్మే మార్కెట్లు ఈ ఉపద్రవానికి కారణం..
ప్రపంచంలో శాఖాహారులు పెరగటానికి మాంసాహారులు తగ్గడానికి హిందువులే కారణం...
మరీ ముఖ్యంగా వాళ్ళు ' ఏ మహమ్మారిని ' సృష్టించరు..

Quote of the day

If you desire to be pure, have firm faith, and slowly go on with your devotional practices without wasting your energy in useless scriptural discussions and arguments. Your little brain will otherwise be muddled.…

__________Ramakrishna