ధర్మం”* అంటే ఏమిటి?

54.174.225.82

*”ధర్మం”* అంటే ఏమిటి? 

*->* అగ్ని సాక్షిగా పెండ్లాడిన భార్యను వదిలి వేయకుండా వుండటం:
         *వివాహ ధర్మం!* 

*->* తన భర్త అందహీనుడైనా, స్థితిపరుడు కాకున్నా, నమ్మివుండటం:
            *భార్య ధర్మం!* 

*->* నమ్మిన మిత్రునికి అపకారం 
     చేయకుండటం :
           *మిత్ర ధర్మం!* 

 *->* సోమరితనం లేకుండటం:
          *పురుష ధర్మం!* 

*->* విజ్ఞానాన్ని దాచుకోకుండా బోధించటం:
             *గురుధర్మం!* 

*->* భయభక్తులతో విద్యను నేర్చుకోవటం:
             *శిష్యధర్మం!* 

*->* న్యాయమార్గంగా సంపాదించి 
     సంసారాన్ని పోషించటం:
          *యజమాని ధర్మం!* 

*->* భర్త సంపాదనను సక్రమంగా పెట్టి 
     గృహాన్ని నడపటం:
            *ఇల్లాలి ధర్మం!* 

*->* సైనికుడుగా వుండి దేశాన్ని,ప్రజలను 
      కాపాడటం:
            *సైనిక ధర్మం!* 

*->* వృద్ధులైన తల్లిదండ్రుల్ని ఆదరించి 
      పోషించటం:
               *బిడ్డల ధర్మం!* 

*->* తాను జన్మనిచ్చిన బిడ్డల్ని ప్రయోజకుల్ని 
     చేయటం :
              *తండ్రి ధర్మం!* 

 *->* తన ఇంటికీ, తనను కన్నవారికీ పేరు 
     ప్రతిష్ఠలు తేవటం:
          *బిడ్డలందరి ధర్మం!* 

 *->*  తన వృత్తి ఎటువంటిదైనా వృత్తిని 
    గౌరవించటం :
             *వృత్తి  ధర్మం!* 

  *->* తీసుకున్న జీతానికి నమ్మకంగా పని చేయడం  
                *ఉద్యోగి ధర్మం*

*->* తాను సంపాదించిన దాన్ని తనవారితో 
    పంచుకొని తినటం :
             *సంసార ధర్మం!* 

*->* అసహాయులను కాపాడటం:
           *మానవతా ధర్మం!* 

*->* చెప్పిన మాటను నిలుపుకోవటం :
               *సత్య ధర్మం* 

- సిరివెళ్ల నాగరాజ స్వామి 

Quote of the day

A man is born alone and dies alone; and he experiences the good and bad consequences of his karma alone; and he goes alone to hell or the Supreme abode.…

__________Chanakya