జన్మ ద్వారా ఎవ్వడు బ్రాహ్మణుడు కాడు

3.238.174.50

జన్మనా జాయతే శూద్రః 
కర్మణా జాయతే ద్విజ” అన్నది మనుస్మృతి;

పుట్టుకతో ఎవరైనా శూద్రులే; 
చేసే పనుల (కర్మలు) ద్వారా
మాత్రమే ద్విజుడౌతాడు” అని అర్థం.

శరీర స్థాయిలో మాత్రమే 
జీవితాన్ని గడిపేవాడు “శూద్రుడు”
శరీర, మనో స్థాయిలు .. రెండింటిలో 
జీవితాన్ని గడిపేవాడు “వైశ్యుడు”
శరీర, మనో, బుద్ధి స్థాయిలు … మూడింటిలో జీవితాన్ని గడిపేవాడు “క్షత్రియుడు”
శరీర, మనో, బుద్ధి, ఆత్మ … అన్ని స్థాయిలలోను జీవితాన్ని గడిపేవాడు “బ్రాహ్మణుడు”

మనిషి తన జన్మపరంపరలో క్రమక్రమంగా ఈ నాలుగు పరిస్థితులనూ
అనుభవించి, జనన-మరణ చక్రంలోంచి చివరికి విముక్తడవుతాడు

ఎన్ని తక్కువ జన్మలలో పాఠాలన్నీ 
నేర్చుకుంటాడు అనేది
వారి వారి తెలివితేటలను 
బట్టి, దీక్షను బట్టి వుంటుంది.

“చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం గుణ కర్మ విభాగశః|
తస్య కర్తారమపి మాం విద్ధ్యకర్తారమవ్యయమ్ ||
.
“న జచ్చా హోతి బ్రాహ్మణో” అన్నాడు బుద్ధుడు:
అంటే, “జన్మ ద్వారా ఎవ్వడు బ్రాహ్మణుడు కాడు” అని అర్థం

Quote of the day

Condemn none: if you can stretch out a helping hand, do so. If you cannot, fold your hands, bless your brothers, and let them go their own way.…

__________Swamy Vivekananda