బాపు బాపు కృష్ణ బాలకృష్ణా అన్నమయ్య కీర్తన

44.192.47.87
బాపు బాపు కృష్ణ బాలకృష్ణా
అన్నమయ్య కీర్తన
 
బాపు బాపు కృష్ణ బాలకృష్ణా
బాపురే నీ ప్రతాప భాగ్యము లివివో

బాలుడవై రేపల్లె పాలు నీవారగైంచ
పాల జలనిధి యెంత భయపడెనో
ఆలించి తొదలుమాట లాడనేర్చుకొనగ
యీలీల నసురసతు లెంత భ్రమసిరో

తప్పటడుగులు నీవు ధరమీద పెట్టగాను
తప్పక బలీంద్రుడేమి దలచినాడో
అప్పుదే దాగిలిముచ్చు లందరితో నాడగాను
చెప్పేటివేదాలు నిన్ను జేరి యెంత నగునో

సందడి గోపికల చంకలెక్కి వున్ననాడు
చెంది నీవురము మీది శ్రీసతి యేమనెనో
విందుగ శ్రీవేంకటాద్రి విభుడవై యున్న నేడు
కందువైన దేవతల ఘనత యెట్టుండెనో

Quote of the day

Always aim at complete harmony of thought and word and deed. Always aim at purifying your thoughts and everything will be well.…

__________Mahatma Gandhi