భక్తసులభుడును పరతంత్రుడు హరి అన్నమయ్య కీర్తన

44.192.47.87

భక్తసులభుడును పరతంత్రుడు హరి అన్నమయ్య కీర్తన
 

భక్తసులభుడును పరతంత్రుడు హరి
యుక్తిసాధ్యమిదె యొకరికీ గాడు

నినుపగు లోకములు నిండినవిష్ణుడు
మనుజుడ నాలో మనికియయ్యె
మునుకొని వేదముల ముడిగిన మంత్రము
కొననాలికలలో గుదురై నిలిచె

యెలమి దేవతల నేలిన దేవుడు
నలుగడ నధముని నను నేలె
బలుపగు లక్ష్మీ పతియగు శ్రీహరి
యిల మాయింటను యిదివో నిలిచె

పొడవుకు పొడవగు పురుషోత్తముడిదె
బుడిబుడి మాచేత పూజగొనె
విడువ కిదివో శ్రీవేంకటేశ్వరుడు
బడివాయడు మాపాలిట నిలిచి

Quote of the day

Always aim at complete harmony of thought and word and deed. Always aim at purifying your thoughts and everything will be well.…

__________Mahatma Gandhi