భక్తసులభుడును పరతంత్రుడు హరి అన్నమయ్య కీర్తన

3.231.167.166

భక్తసులభుడును పరతంత్రుడు హరి అన్నమయ్య కీర్తన
 

భక్తసులభుడును పరతంత్రుడు హరి
యుక్తిసాధ్యమిదె యొకరికీ గాడు

నినుపగు లోకములు నిండినవిష్ణుడు
మనుజుడ నాలో మనికియయ్యె
మునుకొని వేదముల ముడిగిన మంత్రము
కొననాలికలలో గుదురై నిలిచె

యెలమి దేవతల నేలిన దేవుడు
నలుగడ నధముని నను నేలె
బలుపగు లక్ష్మీ పతియగు శ్రీహరి
యిల మాయింటను యిదివో నిలిచె

పొడవుకు పొడవగు పురుషోత్తముడిదె
బుడిబుడి మాచేత పూజగొనె
విడువ కిదివో శ్రీవేంకటేశ్వరుడు
బడివాయడు మాపాలిట నిలిచి

Quote of the day

As mortals, we're ruled by conditions, not by ourselves.…

__________Bodhidharma