సంకల్ప బలం

18.232.59.38

ఒక చిన్నపక్షి కధ....

ఒక చిన్న పక్షి వుండేది. అది సముద్రపు ఒడ్డున తన గుడ్లు పెట్టుకుంది. ఒకరోజు సముద్రంలో అలలు పొంగి ఆ గుడ్లు కొట్టుకుని పొయాయి. అప్పుడు ఆ పక్షి ఏడుస్తూ కూర్చోలేదు. ఓదార్చడానికి వచ్చి పోయే వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ కూర్చోలేదు. ఎప్పుడైతే గుడ్లు కొట్టుకు పొయాయో, వెంటనే పని మొదలు పెట్టింది. ఏమి పని మొదలు పెట్టింది...... ! తన ముక్కుతో సముద్రపు నీరు నింపుకుని దూరంగా వెళ్ళి నేలపైన వేసేది. తన గుడ్లు కొట్టుకు పోయాయని తెలిసి ఎవరైతే సానుభూతి చూపించడానికి వచ్చారో వారు కూడ అదేపని చెయ్యడం మొదలు పెట్టారు. ఎలాగైనా సముద్రుడిని శుష్కింపచేయాలన్న దృఢ నిశ్చయంతో ..

ఇంత చిన్న పక్షి సముద్రుడిని శుష్కింప చేయగలదా చెప్పండి! కానీ దాని మనసులో ఎంతటి ఉత్సాహం! దృఢత! పౌరుషం! ఎంతటి ప్రయత్నం. దాని రోమరోమంలో నిండిపోయింది. దేశ దేశాలనుండి పక్షులు రావడం మొదలు పెట్టాయి. మా బంధు మిత్రుడు (పక్షి జాతి) ఒకడు సముద్రుడినే శుష్కింపజేసే దృఢసంకల్పం చేసుకున్నాడట. ఇంత పెద్ద సంకల్పం అంత చిన్నప్రాణి మనసులో ఎంత ఉత్సాహం! 

ఈ సమాచారం గరుత్మంతుడికి తెలిసింది. గరుడుడు పక్షులకు రాజు. సముద్రుడిని శుష్కింపజేయటానికి కోట్లాది పక్షులు ఆ పనిలో నిమగ్నమైవున్నాయట. "పద నేను చూస్తాను" అని గరుడుడు కూడా వచ్చాడు. దీని అర్ధం ఏమిటంటే ఎప్పుడైతే మానవుడు తన పనిని దృఢతా పూర్వకంగా చేస్తాడో అప్పుడు సహాయం కూడ తప్పక లభిస్తుంది. యుక్తికూడా దొరుకుతుంది. బుద్ధికూడ స్ఫురిస్తుంది. తన పనిని దృఢంగా చెయ్యగలగటమే కావలసినది. సహాయం చేసేవారు వస్తారు. వివేచన నిచ్చేవాళ్ళు వస్తారు. గరుడుడు వచ్చాడు. అంతా విన్నాక సముద్రునితో గరుడుడిలా అన్నాడు.

"ఓ సముద్రమా! మా వారంతా ఇన్నిపక్షులు సంలగ్నమై నిన్ను శుష్కింపజేయాలనుకుంటున్నారు. నీవేమో ఇవి నన్నేం చేస్తాయి? క్షుద్రమైన పక్షులు అనుకుంటున్నావా ఇప్పుడు చూడు నా తడాఖా!" అని గరుడుడు సముద్రముపైన తన రెక్కలతో రెండు మూడు సార్లు బలంగా ప్రహారం చేశాడు. అప్పుడు సముద్రుడు ఉద్విగ్నుడైనాడు,ఆ చిన్ని పక్షి గుడ్లను తెచ్చి ఇచ్చాడు. దానికి తన గుడ్లు లభించాయి.

దీని అర్థం ఏమిటంటే ఎంత పెద్ద పనైయిన సరే సంకల్పించి, మన శక్తికొద్దీ ప్రయత్నిస్తే అప్పుడు నీకు సహాయం చెసేవాళ్ళు, నీకు సలహా ఇచ్చేవాళ్ళు నీకు లభిస్తారు. అప్పుడు ఆపని చెయ్యడం వలన నీకు సఫలత చేకూరుతుంది. కేవలం నిరుత్సాహంతో ఉండకూడదు..

అందుకనే - 
భగవంతుడంటాడు - "ఓ బుద్దిశీలులారా! లేవండి! జాగృతులు కండి. మీ జీవితములో అగ్నిని (తేజస్సు) ప్రజ్వలింపజేయండి. తేజోవంతులు కండి. ప్రకాశవంతులు కండి. ఎట్టిపరిస్థితులలోను, నిరుత్సాహితులు కాకండి...

అందుకే మహా కవి #శ్రీశ్రీ ఇలా అన్నారు

పదండి ముందుకు! పదండి త్రోసుకు!! పోదాం, పోదాం పైపైకి!!!

కదం త్రొక్కుతూ,పదం పాడుతూ,హ్రుదాంతరాళం గర్జిస్తూ-పదండి పోదాం,

బాటలు నడచీ,పేటలు కడచీ,కోటలన్నిటిని దాటండి!

నదీ నదాలూ,అడవులు, కొండలు,ఎడారులా మన కడ్డంకి?

ఎముకులు క్రుళ్ళిన,వయస్సు మళ్ళిన,సోమరులారా! చావండి!

నెత్తురు మండే,శక్తులు నిండే,సైనికులారా! రారండి!

మరో ప్రపంచం,మహా ప్రపంచం,ధరిత్రినిండా నిండింది!

పదండి ముందుకు!పదండి త్రోసుకు!!...
 

కనుక... మిత్రులారా సమయాన్ని సందర్భాన్ని బట్టి .. అవసరాన్ని , అవకాశాన్ని బట్టి మనం సంకల్పించి , ఈ కరోనా మహమ్మారిని తరిమికొట్టలేమా... ఆ చిన్న పక్షి లాంటి అల్ప పక్షికి ఉన్న సంకల్పం మనలో లేదా....? మన అందరం కలిసి కరోనా వైరస్ మహమ్మరిని తరిమికొడదాము....మన రాష్ట్రం నుండి తద్వారా మన దేశం నుండి తరిమికొట్టవచ్చు..

 

Quote of the day

Always aim at complete harmony of thought and word and deed. Always aim at purifying your thoughts and everything will be well.…

__________Mahatma Gandhi