సమస్యలు వచ్చినప్పుడు స్తోత్రం

44.192.25.113

ప్రతి నిత్యము మరియు సమస్యలు వచ్చినప్పుడు పటించవలసిన స్తోత్రము / ప్రార్దనలు............!!

ఉదయం నిద్ర లేచిన తరువాత.......

"కాశ్యాం దక్షిణ దిగ్భాగే కుక్కుటో నామ వై ద్విజ
తస్య స్మరణ మాత్రేణ దుస్స్వప్న శ్శుభదో భవేత్"


After waking up in the morning.......

Kashyam dakshina digbage kukkuto nama y dwija
Tasya smrana matrena duswapna Shubado baveth


ఉదయం భూప్రార్ధన.........

“సముద్రమేఖలే దేవి పర్వతస్తన మండలే
విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం పాదస్పర్శం క్షమస్వమే”

Morning earth prayer........
Samudramekale devi parvathasthana mandale
Vishnupatni namasthubyam padasparsham kshamaswame


మానసిక శుద్ది........
“అపవిత్ర: పవిత్రోవా సర్వావస్థాంగతోపినా
య:స్మరేత్పుండరీకాక్షం సబాహ్యాభ్యంతర శ్శుచి:”

Manasika Shudhi.........
Apavithra pavitrova sarvavsthanthopina
Yamsmarethupundarekaksham sabahyabhyantara shuchihi


ఉదయం కరదర్శనం.........

“కరాగ్రే వసతే లక్ష్మీ: కరమద్యే సరస్వతి
కరమూలేతు గోవింద: ప్రభాతే కరదర్శనం”

Morning kara darshanam.........

Karagre vasathe lakshmi karamadhye saraswathi
Karamuulethu govinda prabhathe karadarshanam


స్నాన సమయంలో........

“గంగేచ యమునేచైవ గోదావరి సరస్వతి
నర్మదే సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధింకురు”

During taking bath.........

Gangecha yamunechiva godhavari saraswathi
Narmada sindhu kaveri jalesmin sannidhimkuru


భోజనానికి ముందు......

"అన్నపూర్ణే సదాపూర్ణే శంకర ప్రాణ వల్లభే
జ్ణాన వైరాగ్య సిద్ద్యర్దం భిక్షాందేగి కృపాకరి
అన్నం బ్రహ్మారసోవిష్ణుః భోక్తాదేవో మహేశ్వరః
ఇతి స్మ్రరన్ ప్రభుంజాన: దృష్టిదోషై: నలిప్యతే"

Before having lunch.......

Annapoorne sadapoorne shankara prana vallabhe
Gnana vairagye siddhyardam bhikshamdegi krupakara
Annam brahmarasovishnuhu bhokthadevo mahashwara
Ithi smraran prabhujanaha drushtidoshai nalipyathe


భోజన తరువాత.........

అగస్త్యం కుంభకర్ణంచ శమించ బడభానలనం
అహారపరిమాణార్దం స్మరమిచ వృకోదరం

After having lunch.......

Agasthyam kumbakarnacha shamincha badabhanalanam
Aaharaparimanardham smaramicha vrukodharam


ప్రయాణ సమయంలో 21 పర్యాయములు పఠించాలి.......

“గచ్చ గౌతమ శీఘ్రంమే ప్రయాణమ్ సపలం కురు
ఆసన శయనం యానం భోజనం తత్ర కల్పయ"

During travelling......

Gaccha gauthama shigramame prayanam savalam kuru
Aasana shayanam yanam bhojanam tathra kalpaya


అన్ని ఆరోగ్య సమస్యలకు ప్రతి నిత్యం 1 గంట లేక 108 పర్యాయాలు పఠించాలి......

“ఓం నమో పరమాత్మనే పరబ్రహ్మ మమ శరీరే పాహీ కురుకురు స్వహా"
మరియు / లేక "క్రీం అచ్యుతానంత గోవింద”

To cure all health problems – to be read for 108 times or for one hour......

Om namo paramathmane parabrahma mama sharire pahi kurukuru swaha
Or
Krim achyuthanadha govindha


విద్యాప్రాప్తి కోరకు ప్రతి నిత్యం 1 గంట లేక 28 పర్యాయాలు పఠించాలి.........

"ప్రాచీసంధ్యా కాచిదంతర్నిశాయా: ప్రజ్ణా దృష్టే రంజన్అ శ్రీరపూర్వా
వక్రీవేదాన్ పాతుమే వాజివక్ర్తా వాగిశాఖ్యా వాసుదేవస్య మూర్తిః
ప్రణతాజ్ణానసందోహ ధ్వాంత ధ్వంసనకర్మఠం
నమామి తురగ్రీవ హరీం సారస్వత ప్రదం
శ్లోకద్వయం మిదం ప్రాతః అష్టావింశతి వారకం
ప్రయతః పఠతే నిత్యం కృత్న్సా విద్యా ప్రసిద్ద్యతి"

To study well - to be read for 108 times or for one hour..........

Prachisandhya kachidantharshishayaha pragna drishte ranjana shrirapoorva
Vakrivedhan pathume vajivakthra vagishakya vasudhevasya moorthi
Pranathagnanasandhoha dvantha dhvamsanakarmatam
Namami thurgreeva harim saarswatha pradham
Shlokadvayam medham pathraha ashtavimshathi varakam
Prayatha patathe nithyam krythnas vidhya prasidhyathi


విద్యార్జన లేక ఉద్యోగ నిమిత్తం నివాసానికి దూరంగ ఉన్నప్పుడు మానసిక / ఆరోగ్య సమస్యలు లేకుండ ఉండటానికి పఠించాల్సిన మంత్రం

“గచ్చ గౌతమ శీఘ్రంత్వం గ్రామేషు నగరేషు చ
ఆశనం వసనం చైవ తాంబూలం తత్ర కల్పయ”

To avoid all health related problems and maintain peace in the mind

Gaccha gauthama shigramanthvam grameshu nagareshu cha
Aashanam vasanam chiva thambulam thatra kalpaya


ప్రారంబించిన పనిని విజయ వంతంగ పూర్తి చేయడానికి మంత్రాన్ని ప్రతి దినం 2 గంటలు లేక 1008 పర్యాయాలు పఠించాలి

"ఓం నమో మహామాయే మహా భోగదాయిని హూం స్వాహా"

To succeed in the endeavors started – to be read for 2 hours or 1008 times for a day
Om namo mahamaye mahe bhogadayini huum swaha


చేపట్టిన కార్యం లొ, పోటి పరిక్షలొ ను విజయం సాదించడానికి మంత్రాన్ని ప్రతి దినం 2 గంటలు లేక 1008 పర్యాయాలు పఠించాలి

"శ్రీ రామ జయరామ జయజయ రామరామ"

To succeed in the competitive examinations and tasks taken up – to be read for 2 hours or 1008 times for a day

Shri rama jayarama jayajaya ramarama

అన్ని సమస్యలకు ప్రతి నిత్యం సూర్యోదయానికి సూర్య నమస్కారం ఉత్తమం

"ఓం హ్రీం హ్రీం సూర్యాయ నమ:"

For all problems – daily surya namskaram to be done before sunrise

Om hrim hrim suryaya namaha

ఉద్యోగం లొ ఉన్నతి కొరకు, పై అదికారుల అబిమానం మరియు తన వద్ద పనిచేయువారి సహకారం లబించాలంటె క్రింది మంత్రాన్ని ప్రతి దినం గంట సమయం పఠించాలి

"ఓం హ్రీం శ్రీం శ్రీం శ్రీం శ్రీం శ్రీం శ్రీం శ్రీం లక్ష్మీ మమ గృహే పూరయ పూరయ దూరయ దూరయ స్వాహా" మరియు / లేక “శ్రీ రాజ మాంతాంగై నమ:”

For promotions and getting good impression of you to your superiors – to be read for 1 hour in a day
Om hrim shrim shrim shrim shrim shrim shrim shrim lakshmi mama gruhe pooraya dooraya dooraya swaha
Or
Shri raja mathangye namah


ఉత్తమ భర్తను పొందుటకు
మంత్రాన్ని ప్రతి దినం 1 గంట లేక 108 పర్యాయాలు 21 రోజులు పఠించాలి
“హే గౌరి శంకరార్దాంగి యధాత్వం శంకరప్రియా
తధామాం కురు కళ్యాణి కాంత కాంతం సుదుర్లభమ్”
To possess a good husband – to be read for 1 hour in a day or 108 times for 21days
Hey gauri shankaraardhangi yadhathvam shankarapriya
Thadhamam kuru kalyani kantha kantham sudurlabam


ఉత్తమ భార్యను పొందుటకు
మంత్రాన్ని ప్రతి దినం 1 గంట లేక 108 పర్యాయాలు 40 రోజులు పఠించాలి
“పత్నీం మనోరమాందేహి మనోవృత్తాను సారిణీమ్
తారిణీం దుర్గ సంసార సాగరస్య కులోద్భవామ్”
To possess a good wife - to be read for 1 hour in a day or 108 times for 21days
Pathneem manoramamdehi manovruthanu sareneem
Tarineem durga samsara sagarasya kulodhbavam


వివాహాం తోందరగా జరగడానికి
మంత్రాన్ని 108 పర్యాయాలు 21 రోజులు పఠించాలి

“ఓం దేవేంద్రాణి నమస్తుభ్యం దేవేంద్ర ప్రియభామిని
వివాహాం భాగ్యమారోగ్యం శీఘ్రలాభంచ దేహిమే”
To get married soon – to be read for 108 times for 21days
Om devendrani namastubyam devendra priyabhamini
Vivaham bhagymarogyam shigralabhancha dhehime


అమ్మాయిలకు వివాహాం తోందరగా జరగడానికి
మంత్రాన్ని ప్రతి దినం 1 గంట లేక 108 పర్యాయాలు 21 రోజులు పఠించాలి
“కాత్యాయని మహామాయే మహాయోగినదీశ్వరీ
నందగోపసుతం దేవిపతిం మేకురుతేనమ:
పతింమనోహరం దేహి మనోవృత్తానిసారిణం
తారక దుర్గ సంసార సాగరస్య కులోద్బవాం
పత్నీమనోరమాం దేహి మనోవృత్తానిసారిణం
తారిణీం దుర్గ సంసార సాగరస్య కులోద్బవాం”

To get married soon for girls – to be read for 1 hour in a day or 108 times for 21 days
Kathyatini mahamaye mahayoginadeeshwari
Nandagopasutham devipatheem mesuruthenamha
Pathimanoharam dehi manovruthanisarenim
Tharaka durga samsara sagarasya kulodbhavam
Pathni manoharmam dehi manovruthanisarenim
Tharaka durga samsara sagarasya kulodbhavam


అబ్బాయిలకు వివాహాం తోందరగా జరగడానికి
మంత్రాన్ని ప్రతి దినం 1 గంట లేక 108 పర్యాయాలు 21 రోజులు పఠించాలి
“విశ్వాసో గందర్వరాజ కన్యాం సాలంకృతాం
మమాబీప్సితాం ప్రయచ్చ ప్రయచ్చ నమః”
To get married soon for boys – to be read for 1 hour in a day or 108 times for 21 days
Vishwaso gandharwaja kanyam salamkrutham
Mamabhipseetham prayaccha namaha


స్త్రీల కు వైవాహీక జీవన సౌఖ్యం కొరకు
మంత్రాన్ని ప్రతి దినం 1 గంట లేక 108 పర్యాయాలు 21 రోజులు పఠించాలి
"హరిస్త్వా మారాధ్య ప్రణిత జనసౌభాగ్య జననీం
పురానారి భూత్వా పురరిపుమపి క్షోభమనయత్
స్మరోపిత్వాం వత్యా రతినయన లేహ్యేన వవుషా
మునీనాప్యంత: ప్రభవతి మోహాయ మహతామ్"
For a good married life for women – to be read for 1 hour in a day or 108 times for 21 days
Haristhva maradhya praneetha janasoubhagya jananeem
Pooranari bhuthva puraripumapi kshobhamanayath
Smaropithvam vathya ratheenayana lehyeena vavusha
Muneenapyathaha prabhavathi mohaya mahatham


వైవాహీక జీవన సౌఖ్యం కొరకు దంపతులు ఇరువురు
మంత్రాన్ని ప్రతి దినం 1 గంట లేక 108 పర్యాయాలు పఠించాలి
"శ్రీరామచంద్రః శ్రితపారిజాతః సమస్తకళ్యాణ గుణాభిరామః
సీతాముఖాంభోరుహ చంచరీకః నిరంతరం మంగళమాతనోతు
హే గౌరి శంకరార్దాంగి యధాత్వం శంకరప్రియే
తధామాం కురు కళ్యాణి కాంత కాంతాం సుదుర్లభాం"
For a good married life for couple – to be read for 1 hour or 108 times in a day
Shriramachandraha shrithaparijathaha samasthakalyana gunabhiramaha
Seethamukhambhoruha chanchreekaha nirantharam mangalamathanothu
Hey gauri shankarardhangi yadhathvam shankarapriye
Thadhamama kuru kalyani kantha sudhurlabham


కుటుంభాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయు భర్తను మార్చుకోవడానికి మంత్రాన్ని ప్రతి దినం 2 గంటలు లేక 108 పర్యాయాలు 40 రోజులు పఠించాలి
“ఓం క్లీం త్రయంబకం యజామాహే సుగంధీం పతిర్వర్దనమ్
పతిం ఉర్వారుకవ బంధతృతి మోక్ష మామృతాత్ క్లీం”
For having a responsible husband - to be read for 2 hours in a day or 108 times for 40days
Om kleem thrayambakam yajamahey sugandheem pathirvardhanam
Patheem urvarukava bandhathruthi moksha mamruthath kleem


కుటుంబంలొ వచ్ఛు సమస్యలను తొలగి సౌఖ్యంగ ఉండడానికి మంత్రాన్ని ప్రతి దినం 2 గంటలు లేక 1008 పర్యాయాలు పఠించాలి
"ఓం క్లీం కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపీజన వల్లభాయ స్వాహ" లేక
"సదాశాంతా సదాశుద్దా గృహచ్ఛిద్ర నివారిణి
సత్సంతానప్రదారామా గ్రహోపద్రవనాశిని"
For resolving family issues and leading a happy life – to be read for 2 hours or 1008 times in a day
Om kleem krishnaya govindhaya gopijana vallabhaya swaha
Or
Sadashantha sadashudha gruhachchidra nivarani
Sathsanthanpradharama gruhopadravanashini


కుటుంబ సమస్యలతో దూరమైన భర్త ను పొందడానికి మంత్రాన్ని ప్రతి దినం 1 గంట లేక 108 పర్యాయాలు 40 రోజులు పఠించాలి
:ఓం నమో మహాయక్షిణ్యై మమపతిం
మే వశ్యం కురు కురు స్వహా”
For living together with the husband, who left because of family issues – to be read for 1hour in a day or 108 times for 40 days
Om namo mahaykshinyei mamapatheem
Me vashyam kuru kuru swaha


ఆరోగ్య సమస్యలు లేని గర్భధారణకొరకు ప్రతి నిత్యం 1 గంట లేక 108 పర్యాయాలు పఠించాల్సిన మంత్రం
“ఓం దేవకిసుత గోవింద జగత్పతె
దేహిమే తనయం కృష్ణ త్వామహాం శరణాగత:”
To conceive without any health problems – to be read for 1 hour or 108 times in a day
Om devakisutha govindha jagthrupthe
Dhehime tanayam krushna thvamaham sharanagatha


సుఖ ప్రసవం కొరకు ప్రతి నిత్యం 1 గంట లేక 108 పర్యాయాలు పఠించాల్సిన మంత్రం
ఆస్తి గోదావరీ జలతీరే జంభలానామ దేవతా
తస్యాః స్మరణ మత్రేణ విశల్యాగర్బిణీ భవేత్ జంభలాయై నమః"
For having a delivery without any problems – to be read for 1 hour or 108 times in a day
Aasthi godhavari jalatheere jambalanama devatha
Thasyaha smarana mathrena vishalyagarbhini bhaveth jambalayai namaha


ఆపదలు తగ్గడానికి ప్రతి నిత్యం 1 గంట లేక 108 పర్యాయాలు పఠించాల్సిన మంత్రం
"గౌరి వల్లభకామారే కాలకూట విషాదన
మాముద్దరాపదాంభోధేః త్రిపుర ఘ్నాంతకాంతక"
To reduce any chance of harmful incidents or accidents – to be read for 1 hour or 108 times in a day
Gauri vallabhakamare kalakoota vishadhana
Mamudharapadhambhodheha thripura gnamthakanthaka


ఆపదలు పూర్తిగా తొలగడానికి ప్రతి నిత్యం 1 గంట లేక 108 పర్యాయాలు పఠించాల్సిన మంత్రం
"అపదామపర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం
లోకాభిరామం శ్రీరామం మోక్షదం తం నమామ్యహం

"దుర్గాపత్తరిణీం సర్వదుష్టగ్రహ నివారిణీ
అభయాపన్నిహంత్రీచ సర్వానంద ప్రదాయిని"
To avoid any accidents or harmful incidents – to be read for 1 hour or 108 times in a day
Apadhamaprtharam dhataram sarvasampadham
Lokhabhiramam shriramam mokshadham tham samamyaham

Durgapatharineem sarvadushtagraha nivarini
Abhayapanni hathreech sarvanandha pradhayini


సర్వకార్యసిద్దికి ప్రతి నిత్యం 1 గంట లేక 108 పర్యాయాలు పఠించాల్సిన మంత్రం
"నమః సర్వనివాసాయ సర్వశక్తియుతాయచ
మమాభీష్టంకురుష్వశు శరణాగతవత్సల"

To fulfill all wishes – to be read for 1 hour or 108 times in a day
Namaha sarvanivasaya sarvashakthiyukthayacha

Mamabhishtamkurushvashu sharanagathavathsala.

Quote of the day

God is everywhere but He is most manifest in man. So serve man as God. That is as good as worshipping God.…

__________Ramakrishna